Рубрикалар

Сайгарлыкчыларны деткип турар

Тываның хууда сайгарлыкчыларынга дуза кадып, оларны хөгжүдери-биле Экономика яамызының адаанда «Мээң бизнезим» деп 4 организация ажылдап турар: сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд, Бизнес-инкубатор, бизнес талазы-биле хөй хүлээлгелиг төп, коворкинг.
Коворкингиниң кол сорулгазы сайгарлыкчылар чыглып алгаш, бот-боттарының аразында арга-дуржулгазын, билиг-мергежилин үлежип, бот-боттарынга дузалажып, мастер-класстарны, өөредиглиг кичээлдерни эрттирип турар. Чаа билип алган арга-сүмези, билии-биле сайгарлыкчы кижи өске сайгарлыкчылар-биле үлежип болур аргалыг.
Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд хууда сайгарлыкчыларга дузаны аңгы-аңгы хевирге чедирип турар: хууда сайгарлып, тургустунуп алырынга болгаш бодунуң бүдүрүлгезин немей сайзырадырынга эвээш хуулуг, немелде чиигелделерлиг чээли, арга-сүме бээри, бүдүрүлгезиниң адрезин чаарттыры, янзы-бүрү акцияларга киржири.
ООО «Никанын» удуртукчузу Сергей Петкевич ыяш болбаазырадып, белеткеп 3 чыл ажылдап турар. Ол дараазында база сайгарлыкчыларны деткип турар эвээш хуулуг чээлини база катап алыр деп турар. База ол ышкаш арат ажыл-агыйлыг Геннадий Ким 96 чылдан тура ногаа культуразын тарып өстүрүп, сайзырап турар. Бо чылын ол сайгарлыкчыларга чээлини бир дугаар ап турар. Ол 5 теплицалыг, бир түр када дүжүт шыгжаар болгаш бир бүдүн чылда дүжүт сугар шыгжамырлыг. Кызыл хоорайда бюджет организациялар-биле дугуржулгалыг ажылдап турар.
Предыдущая запись
Айтырыг — харыы
Следующая запись
Дээди Хуралдың күскү сессиязының сорулгалары
Меню