Рубрикалар

Сайыт ырак кожуун эмнелгезинде байдал-биле танышкан

ТР-ниң кадык камгалал сайыды Анатолий Югай эрткен дыштаныр хүннерде ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунга чедип барып, төп кожуун эмнелгезиниң амгы үеде байдалы-биле танышкан.

Бир дугаарында сайыт кожуун эмнелгезинде  чыдар аарыг улустуң эртенги эмчи эргиишкинин  кылып, ниити байдалды сонуургап көргениниң соонда, эскергени чедер-четпестерни канчаар эдип алырының дугайында ажылчы хуралды эмнелге ажылдакчылары-биле эрттирген.

Чүнүң-даа мурнунда вакцинация болгаш диспансеризация талазы-биле ажылды ам-даа күштелдирерин, ылаңгыя тарыдыышкын үезинде 60 хардан өрү назылыг улусче, а диспансеризация үезинде өскүс уругларже улуг кичээнгейни салырын сүмелээн. Иштиг болгаш чаа божаан иелерниң маршутизациязын шыңгыы сагыырынче кичээнгейни кошкатпас болза эки деп сайыт чугаалаан.

Ол ышкаш ажылдакчыларның компьютерге ажылдаар билиин бедидер ажылды дарый чорударының чугулазын ол айыткан. Чүге дээрге бүгү отчеттар, рецептини бижиири болгаш ФАП-тарга ажыглаар эмнерге лиценция бээр ажыл – бо бүгүнү электроннуг  хевирге кылыр ужурурлуг.

Оон аңгыда Анатолий Югай Тоолайлыг суурда туттунуп турар ФАП-тың тудуун март 15-ке чедир доозарын айыткан.

А эң-не чугулалап демдеглээн чүүлү – ажылдакчыларның акша-шалың төлевиринде өрелерни дарый дуглаар талазы-биле план тургузарын негээн. Ол планны март айның төнчүзүнде дужаарын сагындырган.

К.Монгуш белеткээн

#ТываныңКадыккамгалаляамызы#АнатолийЮгай

Предыдущая запись
ЭРГЕ-ХООЙЛУ ЧЫРЫДЫЫШКЫНЫ
Следующая запись
СҮҮЗҮННҮГ АЪШ-ЧЕМ-БИЛЕ ХАНДЫРГАН, А ИЗИГ-СООК СУГ ДАМЧЫДАР ЧЕРНИ АМ КЫЛЫР
Меню