Рубрикалар

САМАГАЛДАЙДА ЧАА АВТОСЕРВИС АЖЫТТЫНГАН

Социал керээ
Тес-Хем кожууннуң чурттакчызы Альберт Чанчыкаа күрүнениң деткимчези, ылавылаарга социал керээниң дузазы-биле төрээн суурунга машина септээр чаа автосервис ажыдып алган.

Улустуң амыдыралынга ачы-дузалыг деткимче көргүзер «Социал керээ» деп төлевилелди эгелээниниң дугайында медээни Альберт Чанчыкаа эрткен чылдың март айда Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының «Контактыда» арнындан билип алган. Шак ындыг деткимчени ооң өг-бүлези база ап болур дээрзин ол угаап билгеш, Самагалдайның чонну ажылга хаара тудар төвүнге барып четкеш, керээниң негелделериниң дугайында тайылбырладып алган.

— Автосервистиң чарыгдалдарын тодаргай бижээш, сорулгалыг бизнес-планымны тургузуп алдым. Социал керээ чарып алырының бир кол негелдези сайгарлыкчы ажыл чорудуп билир чаңчылының бар-чогун барымдаалаары деп бижип каан боорга, автомашиналар септелгезин ооң мурнуда-ла кылып чораанымны айтып каан мен. Түңнелинде мээң бизнес-планымны бадылап чөпшээрепкен болду — деп, сайгарлыкчы Альберт Чанчыкаа тайылбырлаан.

Альберт Чанчыкаа өг-бүлези-биле демнежип тургаш, автосервистиң оран-савазын тудуп алгаш турганнар. Ынчалза-даа акша-хөреңгиниң чедишпээнинден тудуун доозуп шыдаваан. Социал керээниң үндезилеп, күрүнеден 220 муң рубль субсидия алгаш, автосервистиң тудуун доозуп алгаш, машина-техниканың мыйырлы берген кузовтарын дескилээр дериг-херекселди база садып алган. Херектиг чүүлдериниң шуптузун, коронавирустуң уржуу-биле, интернет таварыштыр чагыдып турган. Чагыглары бүрүнү-биле чедип келген, автосептелге ажылының шупту хевирлерин кылып болур. Клиентилери база бар.

«Самагалдайның чонну ажылга хаара тудар төвү чаңгыс чер-чурттугларывыска ынчаар дузалажып турары дээш өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис. Мээң өөм ишти Айнаш Сабууевна бо төптү таварыштыр повар мергежилинге өөренип алгаш, ам поварның дузалакчызы болуп ажылдай турар» — деп, Альберт Александрович үнелеп чугаалаан. Оларның өг-бүлезиниң амыдырал байдалын чаагайжыдарынга автосервис бизнези дузалыг болур. Сайгарлыкчы ажылын улаштыр сайзырадырын ол планнап турар.

Республиканың чонну ажылга хаара тудар төптери 2021 чылда «Хуу сайгарлыкчы чорукту боттандырары» деп угланыышкынга 750 кижи-биле социал керээ чарар деп планнап каан. Амдыызында 418 социал керээ чардынган, планның 56 хуузу күүсеттинген дээрзин Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дыңнадып турар.

Бодунуң хуу ажылын эгелеп алыр күзелин амыдыралга боттандырар сорулгалыг улустарга күрүне «социал керээ» деткимчени берип турар. Социал керээ дээрге амыдыралы чегей өг-бүле азы чааскаан чурттап турар кижи биле тус черде социал камгалал органының аразында чарып алыр дугуржулгазы болур. Керээниң негелдези езугаар алырга, күрүне акша-хөреңгини деткимче дуза кылдыр бээр, а хамааты кижи бодунуң талазындан ол акша-хөреңгиниң ачызында өг-бүлезиниң амыдыралын чаагайжыдып экижидер ужурлуг. Бо деткимчелиг дузаны ап тургаш, хамааты кижи кандыг-бир угланыышкын-биле хуу ажыл-агыйын ажыдып алыр, улаштыр сайзарыдырын бижип болур.

Р.Демчик белеткээн.

#ТР_ниңкүш_ажылболгашсоциалполитикаяамызы #Социалкерээ #Тес_хемкожуун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КУРАНЧЫЛАР ХАРЫЛЗААДА
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ АРГА-АРЫЫН КАТАП ТУРГУЗАР
Меню