Рубрикалар

САРЫГ-СЕПЧИЛЕРГЕ АНЫЯКТАР СЕСЕРЛИИ

“Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг программа-биле республикада элээн хөй девискээрлерни чаагайжыткан болгаш ук ажыл уламчылап турар.

Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп сумузунда Аныяктар сесерлииниң тудуу ийиги чадазында чоруп турар. Керээ езугаар август айда доозар турган. Кызыл – Сарыг-Сеп автооруун суг алганы-биле орукту дуглаан ужун ажылдарны кезек када тургускан. Хүлээникчи организация “Алдын” КХН бо айда ук объектини доозуптар дээш шудурду ажылдап турар.

Эрткен чылын сесерликтиң девискээрин дескилеп, кылымал даштарны эптеп салган, асфальт-биле шыпкан, сценалыг шөлдү, машина тургузар черни база демир херимни долгандыр тургускан. Бо хүнде ында уругларның ойнаар болгаш спортчу шөлчүгештерин, дыштанып олурар сандайларны, беседкаларны, фонарьларны, бок төгер хааржакчыгаштарны тургускан. Уруглар шөлчүгежиниң девискээрин резин тогланчылар-биле шывары арткан.

Удавас узуну 25 метр, дооразы 2 метр көвүрүгнү база чедир кылып, доозар. Суг үерлээни-биле көвүрүг тудуун түр соксаткан турган. Аныяктар сесерлиинде видеохайгаарал камераларын база тургускан. Чаа өг-бүле тутканнарның шөлчүгежинде “Ынакшылдың ыяжы” база бар. Олар ында шоочаларны азып эгелээн.

Чаагайжыттынган девискээр сарыг-сепчилерниң, ылаңгыя школачыларның кичээлдер соонда, уруглар ойнаар шөлчүгештерде чайганыыштарда каткы-хөглүг ойнап, дыштаныр, элээдилерниң спорт-биле өңнүктежип, сула шимчээшкиннер кылып база күш-шыдалын быжыктырып алырынга ынак чери апарган.

Сесерик чанында көвүрүгнү кылыптарга, тус черниң чурттакчыларынга арыгга селгүүстээр таарымчалыг байдал тыптып келир. Кожууннуң чагыргазы бодунуң талазындан аңаа арыгланыр черни тургузарын планнап турар.

Чуруктарны Шончалай Ховалыг тырттырган

#Чурттаароран_саваболгашхоорайхүрээлели #Националтөлевилел #Таарымчалыгхоорайхүрээлелинхевирлээри #Федералдыгтөлевилел #Каа_хемкожуун #Сарыг_cеп #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АВЫЙГАНДА ЧАА КОРПУСТАР АЖЫГЛАЛЧЕ КИРГЕ
Следующая запись
КЛАСС УДУРТУЛГАЗЫ ДЭЭШ НЕМЕЛДЕ ТӨЛЕВИРНИ БЭЭР
Меню