Рубрикалар

«СЕТКИЛИВИС ХАНЫЗЫНДАН»!

«Тува 24» телеканала 2500 рубльди төлээш, эргим болгаш чоок кижилериңерниң төрүттүнген хүннери, юбилейлери-биле байыр чедирбишаан, «Сеткиливис ханызындан»! деп хөгжүмнүг байыр дамчыдылгазынга чылыг-чымчак, чечен-мерген сөстер дамчыштыр байыр чедирип болур силер. Чагыгларны Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, бажын №100, 309 дугаар өрээл азы 8 (394)-22-3-39-45, 8-923-267-07-49 дугаарлыг телефоннар дамчыштыр хулээп ап турар.

Предыдущая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ—РОССИЯНЫҢ КҮРҮНЕ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ КЕЖИГҮНҮ
Следующая запись
БОК АШТААР ТЕХНИКА АЖЫГЛАЛЧЕ КИРГЕН
Меню