Рубрикалар

ШАГААН-АРЫГЖЫЛАРГА АРЫГ СУГ

«Арыг суг» национал төлевилел боттаныышкында
ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың кожууннарынче ажыл-агыйжы үнүүшкүннү кылып чорудуп эгелээнин билир бис. Бо удаада Улуг-Хем кожуунче ажыл-агыйжы сургакчылаашкынны кылгаш, ук кожууннуң амгы үеде чугула хереглелдерин өөренип көргеш, чогуур хемчеглерни чоруткан.

Шагаан-Арыг хоорайже халдып ора, бир-ле дугаарында, хоорайдан ырак эвесте суг станциязынга четкен. Шагаан-Арыг хоорайның хөй квартиралыг бажыңнарын суг-биле хандырып турар ийи станцияны 2021 чылдың майдан эгелеп чаартып эгелээн турган. Чеже-даа кылыр ажыл хөй болза, ажылды хүлээнген хамааты бо чылдың октябрьга чедир түр үеде ажыглаары-биле бир насосту ажыглалче кииргеш, амгы үеде ажыглалда турар насосту чаартырын планнап турар.

Шагаан-Арыг хоорайның «Водоканал» МУБ-туң директору Мурат Ховалыг:
— Эрги насостар ооң мурнунда Совет Эвилелиниң үезинде, 1979 чылда-ла кылдынган. 1982 чылда долузу-биле чаарткан турган. Эң сөөлгү катап 2010 чылда 2 моторун солаан. Бо хүнде ук моторлар ажылдап турар, ынчалза-даа эргижирээни кончуг. КХН «Экспрессстрой»-биле чарган керээ езугаар чаа кылып турар суг бээр насосту 2022 чылдың сентябрь айда дооскаш, ажыглалче киирип, күштүг дериг-херексел-биле ук станцияны шүмнээри көрдүнген. Хынаар органнардан болгаш чурттакчы чондан сугга хамаарыштыр хомудалдар турбаан. Солуур үези келгени-биле чаартып турар бис – деп чугаалады.

Шагаан-Арыгда ниитизи-биле 13500 хире чурттакчы чон бар. Ук хоорайның чурттакчыларын арыг суг-биле хандырар дээш, «Арыг суг» национал төлевилелдиң программазын боттандырып турары бо. Республиканың өске-даа кожууннарынга база бо төлевилел ээлчег езугаар чеде бээр. Чижээлээрге, келир чылын Ак-Довуракка 1, Кызыл хоорайга 2 суг станцияларын чаартыр дээш, ук төлевилелдерге белеткел ажылдарын чорудуп турар.

Ажылдың бүдүрүкчүзү Виктор Сверкунов:
— Хүлээнип алган ажылывыс болза Шагаан-Арыг хоорайның суг станциязының эрги насостарын солууру, чаа үениң дериг-херекселдерин немээри. Чаа дериг-херексел салыптарга эргиде турган электри станциязы угбас. Ынчангаш ийи чаа электри станциязын база салыр бис. Шуурган болган соонда кезек үе иштинде суг чок турганын хоорайның чурттакчылары билир боор. Бо бүгүнү чаартыптарга, ындыг хевирлиг чүүлдер турбас апаар. Хүлээнген ажылывысты чогуур үе-шаанда доозар дээш, хүннүң тура дүшпейн ажылдап турар бис — деп, тайылбырлады.

Шагаан-Арыг хоорайның суг станциязын чаартыр дээш, керээни хүлээникчи «Экспрессстрой» КХН-биле чарган. Суг станциязының тудуунда тус черниң чурттакчыларын хаара туткан. Чамдык таварылгаларда тускай мергежилдиг кадрлар херек апаарга, Кызыл хоорайдан чалап ап турар.

Бо тудугга хамаарыштыр ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар В. Ховалыг тус черниң удуртукчулары-биле ужуражып, чугаалашкаш, ажылдың кандыг байдалда чоруп турарын көргеш, тудугну хажыдыышкын чокка, чогуур үе-шаанда доозарын күзээн. КХН «Экспрессстрой» түр-даа үеде болза тус черниң ажыл чок хамаатыларын ажылга хаара тутканынга сеткили өөрүп, өске-даа КХН-нерниң моон үлегер алыры аңаа чугула дээрзин ол демдеглээн.


Айдың ОНДАР.

#Арыг_суг_национал_төлевилел #Шагаанарыг #Улугхем_кожуун #Владислав_Ховалыг #Тыва #Тува #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАДА ЭЛЕКТРИ ЭНЕРГИЯЗЫНЫҢ ТӨЛЕВИРИ ЧИИГЕЛДЕЛИГ
Следующая запись
ЧЫЛЫГ КЫШТААР ДЭЭРЗИНГЕ ИДЕГЕДИВИС
Меню