Рубрикалар

ШЕРИГ-ООЛДУҢ ШЕКПЭЭРИНДЕ

Эрткен чылын «Культура» национал төлевилелиниң иштинге Барыын-Хемчик кожууннуң Шекпээр сумузунда Культура бажыңының үндезин септелгезин чоруткан. Ам бөгүн ол амгы үениң таарымчалыг оран-савазы, чурттакчыларның барыксаар булуңу, суурнуң культурлуг ажыл хемчеглерин эрттирер чери апарган.

«Чоокта чаа Культура бажыңынга бичии чарашпайларның «Дюймовочка-2021» мөөрейи болуп эрткен, мээң хеймер уруум база аңаа киришти. Мөөрейни белеткеп турар үеде оран-саваның байдалының экижээнин эскердим: зал силип, арыг, чылыг, чырык апарган. Үн үделгезинде чаартылгалар база хөй. Үндезин септелгениң соонда бистиң көдээ клувувустуң «арын-шырайы» аныяк­саан. Культура ажылдакчылары моон-даа соңгаар сайзыраңгайжып, чаа-чаа бодалдарны дилеп-тып, ону амыдыралга боттандырып чоруурун күзээр кижи-дир мен” – деп, «Дюймовочка-2021» чарашпайлар мөөрейиниң тиилекчизи Севилия Кууларның авазы чугаалап турар.

Бичии уругларга, элээдилерге база улуг улуска байырлал хемчеглеринден аңгыда, мында хүннүң-не чогаадыкчы бөлгүмнер болгаш клубтар ажылдап турар. Ынаар 140 хире кижи барып турар. Ылаңгыя “Ангелочки» болгаш «Челээш» танцы бөлгүмнеринче, «Хөглүг ноталар», “Шевер холдар” деп уругларның ус-шевер уран чүүлүнүң база шыдыраа бөлгүмнеринче оолдар, уруглар хөлчок барып турарлар. Ол ышкаш улус-чоннуң чаңчылдарының «Ёзу», хоочуннарның «Сүме», аныяктарның «Аныяк өг-бүле» база «Шекпээринге ынактар» клубтары ажылдап турар.

Чогаадыкчы коллектив бүрүзү хайымныг, солун амыдыралды чурттап эртип, кожуун чергелиг хемчеглерге үргүлчү киржип турарлар.

Шекпээр сумузунда көдээ Культура бажыңының эргелекчизи Азияна Соян: «Мээң уругларым танцы болгаш ыры бөлгүмнеринче барып турарынга дыка өөрүүр мен. Концерттерге болгаш «Кадын-2021», «Тергиин ада-2021» дээн чижектиг хемчеглерге сцена кырынга үнүп кээрге, олар дээш чоргаарланыр-дыр мен «.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

#Националтөлевилел #Өвүркожуун #Эзирлерниңуязы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ФЕДЕРАЛДЫГ ЧАЗАК ТЫВАНЫҢ БУРУНГААР ХӨГЖҮЛДЕЗИН ДЕТКЭЭН
Следующая запись
АЙЫТКАЛ: «ЧАА ЧҮС ЧЫЛДЫҢ ЭГЕЗИ, ЧАА-ЧАА КЫЙГЫЛАР, ЧАА-ЧАА АРГА-ШИНЕКТЕР
Меню