Рубрикалар

ШЕРИГ РАЛЛИ-2021

Хары угда шеригжиткен делегей чергелиг ийи мөөрейни, а ол дээрге “Шериг ралли” болгаш “Аъттыг марафон” бо чылын Тывага эрттирерин шиитпирлээн. Конкурстуң байырлыг ажыдыышкыны Кызыл кожуунда Кара-Хаак полигонунга болган. Аңаа Россия Федерацияның, ооң-биле чергелештир Төп Азияның болгаш даштыкы чурттарның Камгалал яамыларының төлээлери, Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери киришкен.

📢АЪТТЫГ МАРАФОН

“Аъттыг марафон” деп мөөрейге бо чылын Моол, Казахстан, Узбекистан болгаш Россиядан 4 команда киржир. Тус черниң, тодаргайлаарга, тыва уксаалыг аъттар-биле азы шаптараазыннарлыг узун база кыска хемчээлдиг орукту эртери маргылдааның чамдык киржикчилери бергедежип болур. Ынчалза-даа шупту дайынчылар чылгы малды мунуп, башкарып билир база бир неделя бурунгаар шыңгыы белеткелди эрткен. Ынчангаш нарын айтырыглар тургустунмас ужурлуг. Россияның командазының дайынчылары аъттыг шаптараазыннарны кожавыс Моол республикага эртер турган. Ындыг-даа болза, халдавырлыг аарыгның тарап турар билдингир чылдагааннар уржуундан мөөрейни Россия Федерациязының девискээринге эрттирерин шиитпирлээнин мөөрейниң кол шииткекчизи Алексей Покровский дыңнадып турар.

“Аъттыг марафон” узун база кыска хемчээл деп ийи чадага болур. Баштайгы мөөрейниң негелдези-биле орукка ийи хонуп чорааш, 104 километр ырак черни аъттыг эртери көрдүнген. Ийиги чадага шериг кижилер 7 км. хемчээлге мөөрейлежир. Тодаргайлаарга, 3 километрни чадаг кылаштап эртер, а 4 км. хемчээлге аъттыг чоруур. Россияның командазы бо маргылдаага бир чыл ишти белеткенип келген. Команданың 50 хуузу эрткен чылгы мөөрейге киржип турган арга-дуржулгалыг.

Бо маргылдааның кол негелдези — аъттыг хайгыыл чорудары, карта дузазы-биле черниң уг-шиин тодарадыры. Бо бүгү ажылдарны отделение командири углап-баштаар. Аът мунган хайгыылчыларның ниити саны 7 кижи болур деп, Россия Федерациязының командазының төлээзи, салбыр командири Руслан Балзанай демдегледи.

📢БЕШ ХОНУК УЛАМЧЫЛААР

“Шериг ралли” бо удаада Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекситан, Моол, Кыдат, Сербия болгаш Израильдиң Чепсектиг күштерин Азия төвүнге чыгган. “КамАЗ”, “УРАЛ”, “ТИГР-М” маркалыг автомашиналарның киржилгези-биле болур “Шериг Ралли” 5 хонук дургузунда уламчылаар. Маңаа “Хуузунда бирги чер”, “Сүрүштүр чаржыры”, “Часпайн адып, боолаары” база “Команданың бирги чери” деп мөөрейлерни эрттирер. “Шериг Ралли” эгелээр мурнуу чарыында, келген аалчыларга болгаш көрүкчүлерге мөөрейниң маршрудунуң, ол ышкаш конкурста киржип турар шериг машина-техниканың таныштырылгазы, янзы-бүрү шериг техника болгаш ок-чепсектиң делгелгезин база организастаан.

“Шериг Ралли” ниитизи-биле республиканың 3 хире кожууннарынга эртер болгаш бир неделя дургузунда уламчылаар. Ок өтпес кылган куяк азы шой демир-биле шыпкан техникадан часпайн, адып-боолаар талазы-биле мөөрей Кызыл кожууннуң девискээринде Кара-Хаак полигонунга болур. Бо чылын “Шериг Ралли” маргылдаазында Моол база Израил республикаларның командалары бир дугаар киржип турарын мөөрейниң кол шииткекчизи Александр Власенко дыңнадып турар.

 

Мерген ОНДАР.

Буян Ооржактың тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
АЧЫ-БУЯН АКЦИЯЗЫ ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
ААРААН УЛУС САНЫ ЭВЭЭЖЕП ЭГЕЛЭЭН
Меню