Рубрикалар

ШЕРИГДЕ ООЛДАРГА ДУЗАЛАЖЫП ТУРАР

«ШЫННЫҢ» МЕДЭЭЛЕРИ

Бо неделяда ТР-ниң Солдат иелер комитеди Амур облазында, Хабаровск болгаш Кяхтага шериг эрттирип чеде бергеш, берге байдалга таварышкан бөлүк тыва оолдарның (“Шынның” март 3-те үнген 15 дугаар солунда база бижээн) шериг кезээнде актыг черге херекке онаашкан дугайын сайгарып чугаалажып турар.
Ооң дугайында ада-иелериниң дилээн Тыва Чазактың төлээлери-биле дорт харылзажып келгениниң түңнелинде, комиссия ол үш хоорайга барып, шеригде оолдарга четкеш, дузаны кадарын чедип алган.
База Кяхтага чиде берген турган солдат оолду Красноярск хоорайдан тывылганын авазы биске дамчытты, ынчангаш комиссия ол оолга дузаны чедирери-биле ук хоорайга чедер деп сорулганы салып алган – деп, Солдат иелер комитединиң юризи Эремаа Доржу дыңнаткан.
Оон ыңай Ярослав облазында шериг кезээнде херекке онаашкан Шойгу Кууларның доктаалынга чөпшээрешпейн, 2 дугаар чадаже бижээн хомудалын бо хүннерде Барыын округтуң 2 дугаар суду Москва хоо­райга сайгарып көрүп турар. Ол ышкаш 2020 чылдың ноябрьда кыйгырткан 2 оолду база херекке онааган деп дыңнадыгның бо неделяда келгени-биле, Амур облазында тыва оолдарның шериг эрттирип турар кезектеринге комиссия чедиптер болза эки деп шиитпирни хүлээп алган бис дээрзин, юрист немей тайылбырлаан.
Бистиң корр.
#ШЫНСОЛУН
#СОЛДАТТАР
#ШЕРИГХЕРЭЭ
#ТЫВАРЕСПУБЛИКА
#РОССИЯ

Предыдущая запись
Эр хей, Тамерлан!
Следующая запись
Ажыл-агыйы шуудаан  сайгарлыкчы
Меню