Рубрикалар

ШИЛЧИЛГЕ КАНДЫГ ЯНЗЫЛЫГ БОЛУРУЛ?

Беш хүннүң өөредилге неделязын Тывага киирип болурунуң дугайында медээ соцчеткилерни таварыштыр республикага доп-дораан тыргын тарай берген. Бир эвес өөредилге чорудулгазының чаа чаартылгазы күштүг болуп эгелээр болза, билиг бериишкини болгаш башкыларның акша-шалыңы хожудай бербес бе?

Мындыг чергелиг болгаш өске-даа айтырыгларга ТР-ниң өөредилге сайыды Алексей Храмцов “Тывамедиабөлүк” информация агентилелдиң инстаграм-каналында дорт эфиринге тайылбырны берген.

“Беш хүннүң өөредилге неделязынга” хамаарыштыр ооң берген харыызы мындыг – ооң бүдер-бүтпези чүнүң-даа мурнунда ада-иелерниң бодундан база школалар директорларындан хамааржыр. Херектиң ужуру чүдел дизе, кандыг-даа өөредилге чери кайы-даа үеде, эртен-даарта-даа дижик, боттары өөредилге чорудуун, чурумун доктаадып тургузар эргелиг.

– Кажан Тывага чедип келгеш, байдалы эки дирткен безин школаларның субботаларда өөренип турарын кайгадым. Мээң база бир сорулгам – өске чурум база туруп болур чүве-дир деп чүүлдү көргүзери деп санаар мен.

Ажы-төл беш хүннүң өөредилге неделязынче шилчизин дизе, ону ада-иелер боттары идип үндүрер ужурлуг. Тодагай чижектен ап көрээлиңер. “Класстың ада-ие комитеди шак ындыг дилегни класс удуртукчузунга чугаалаар, а ол, бодунуң ээлчээнде, ону школаның директорунга дамчыдып чедирер, директор оларның школазында ындыг чурум бар бе, чок бе дээрзин ылавылаар.

Тываның өөредилге черлериниң дыка хөйүнге ындыг чурумну киирип болур-дур ийин. Бир эвес директор өөредилгениң ындыг системазынга школа белен эвес дизе, чүге белен эвезиниң үндезин-чылдагааннарын хынамчалыг өөренип көрүп, ону эдип алырын кызыдар ужурлуг. Чоокку хүннерде яамының мурундан бо темага хамаарышкан сүмелерни бүгү школаларже чоргузар бис – деп, Алексей Храмцов чугаалап турар.

Ынчап келирге, бо айтырыгның шиитпирлээшкининде ийи орук бар ышкажыл. Чок болза, чаа өөредилге чурумун киирериниң дугайында шиитпирни школаның боду хүлээп алыр азы ада-иелер негежип тургаш чедип ап болур. Ынчалзажок, үндезилиг түңнел, сөөлгү сөс дөмей-ле школаныы болуп артар.

Алексей Храмцовтуң үзел-бодалы-биле алырга, өөреникчилер-биле харылзажып чугаалажырының дыка хөй хевирлери бар, өөредилге чорудуун ооң өзээнге хора чедирбейн, ону бөдүүнчүдүп тургаш, эдип-чазап болур.

– Күш-культура кичээлин чижекке ап көрээли. Ону башкылаарының 20 хуузун аас-биле чорудар дээрзин билир силер бе? А ол үеде уруглар силерниң чугааңар дыңнап, шимчеш дивейн, саң дорт турарлар. Билиглерни оон өске аргалар-биле, чижээлээрге, харылзааның электроннуг дериглерин таварыштыр азы ырактан дамчыдып болур-ла болгай. Ындыг сорулгаларны чүгле өөредилге талазы-биле эргелекчи шиитпирлээр болбайн аан, ынчалза-даа чүү-даа болуп болур-ла болгай – деп, сайыт чугаалаан.

Ол ышкаш сайыт кичээлдер санын кызырганындан өөредилгениң шынары кудулаар дээрзинден корткан ажыы чок, ындыг чүүл болбас-даа деп медеглээн. Өскерилгелер чүгле школаның бодунга дээп, ооң иштинге болур.

– Уруглар ол-ла программа ёзугаар өөренирлер, кандыг-даа кызырылда болбас, башкылар шактарын чидирбестер. Ындыг шилчилгеге ада-иелер белен дээрзин көрүп тур мен, ам дыка хөй чүүлдер олардан хамааржыр. Мээң чедип келгеним Красноярскиде школаларның 60 хуузу беш хүннүң өөредилге неделязынче шилчээн, Тыва база ынаар шилчип шыдаар – деп, Алексей Храмцов бүзүреткен.

Артур ХЕРТЕК белеткээн.

Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруу.

#Өөредилге #Алексейхрамцов #Бешхүнөөредилге #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АЙ-ХЕРЕЛ МОӉГУШКА ДАРЫЙ ДУЗАЛААР
Следующая запись
РУШЕВТЕРНИҢ АДЫН МӨҢГЕЖИДЕР
Меню