Рубрикалар

Школачыларга изиг чем

РФ-тиң Президентизи Владимир Путин­ниң эге класстар өөреникчилерин изиг чем-биле хандырар дугайында Айыткалын 2020–2021 өөредилге чылында боттандырар дээш, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы чогуур ажылдарны чоруткан.

Школаларның столоваяларының чем кылыр өрээлдеринде септелгелер кылдынган, аъш-чем кылыр дериг-херекселдер чаарттынган. 2020 чылда чугула херек дериг-херексел садарынче 5,481 миллион рубльди чарыгдаан болза, 2021–2022 өөредилге чылында шак-ла ындыг чарыгдалдарже 8,212 миллион рубльди үндүрген.

Анжела Хорлуг-оол, Чөөн-Хемчик кожууннуң өөредилге эргелелиниң эге класстар талазы-биле специализи:

– Чөөн-Хемчик ко­жуунда ниитизи-биле 15 школа бар. 1845 эге класс өөреникчилерин изиг чем-биле хандырып турар.  Школа бүрүзүнде столовая бар. 2021–2022 өөредилге чылында Шеми, Хорум-Даг, Хайыракан, Бажың-Алаак, Чыраа-Бажы, Чыргакы, Хөндергей, Теве-Хая, Баян-Тала, Ийме база Чадаана хоорайның 2, 3, 4 дугаар школаларының столоваяларын электрилиг плиталар, стол, сандайлар дээн ышкаш дериг-херекселдер-биле чүмнээн.

Эът, ногаа аймаа болгаш өске-даа аъш-чем­ни кожууннуң иштинде бүдү­рүкчүлеривистен ап турар бис. Чем талазы-биле улуг бергедээшкиннер чок. Шуптузунуң документ-саавырын баш удур хынап, четчелеп турар.

Школа бүрүзүнде кол повар болгаш дузалакчы бар.  Ийи ажылчынга акша-шалыңны күрүне төлеп берип турар. Ада-иелерниң-даа, кожууннуң өөредилге эргелелиниң-даа талазындан хыналдалар удаа-дараа чоруттунуп турар. Школаларга чеде бергеш, бир дугаарында, ада-иелерниң столоваяларда бижээни үнелелдер кыдыраажын ажыдып көөр бис. Багай бижиктер чок, колдуу «эки» деп үнелелдер номчуур чордувус.

А .Ондар

Предыдущая запись
Өрези дээш инекти-даа алгаш баар
Следующая запись
Алдын  курлавырның  эртинези
Меню