Рубрикалар

ШКОЛАЧЫЛАРГА КАДЫКШЫЛ ДНЕВНИГИ

Чеди хонук карантин адакталган. Ноябрь 8-те бүгү республика, биеэги дег, ажыл-амыдыралын уламчылаар.

Тываныӊ эрге-чагыргазы бүгүдеге QR-код чурумун чарлаан. Улуг-даа, бичии-даа кижилер дөгере ол чурумну сагыыр. Шупту албан черлери, садыглар ажылдаар. Хоорай автобустары пассажирлерни аргыштырып эгелээр. Хөй улус чыглыр хемчеглерде — найыр-дой, куда, төрүттүнген хүн байырлалдарында кызыгаарлаашкын хевээр.

Коронавирустуг хамчыкка удур тарыдып алганын бадыткаар QR-код чокта, театр, музей, муниципалдыг албан черлери, садыг-саймаа, кафеже-даа кирип шыдавас апаар. Уруглар сады болгаш школаже барып, уругларыныӊ кичээлинге олуржур ада-иелер баштай тарыдып алыр.

Ковидке удур штрих-кодтуӊ орнунга школачылар кадыкшыл дневнигин кылыр деп база бир чаа шиитпирни оперативтиг штаб хүлээп алган. Чаа немешкен негелде дугайында ТР-ниӊ Чазак Даргазыныӊ бирги оралакчызыныӊ хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт тайылбырлаан: «Кадыкшыл дневнигинге өг-бүлезиниӊ составын бижиир. Школачы кымныӊ-биле чурттап турарын аӊаа бижип каан болур. Ада-иези, кырган-ачазы, кырган-авазы болгаш өг-бүлезиниӊ өске-даа кежигүннерин киир бижиир. Оларныӊ долу ат-сывы, назы-хары, тарыткан-тарытпаанын база айтыр. Улуг кижи тарытпаан болза, кызыл өӊнүг; вакцинаныӊ бирги кезээн салган болза, сарыг өӊнүг; ийиги кезээн долузу-биле тарыдып алган болза, ногаан өӊ-биле демдеглээр. Дневникти неделя санында чаартып солуур. Ажы-төлүнүӊ-даа, оларныӊ-даа кадыкшылы чүгле улуг кижилерден хамааржыр дээрзин ада-иелер, дөргүл-төрели медереп билир ужурлуг».

Школачыныӊ кадыкшыл дневнигиниӊ үлегер-майыын республиканыӊ Өөредилге яамызы кылып турар.

Үстүнде медээ федералдыг массалыг информация чепсектеринге (МИЧ) чеде берген соонда, ону өскээр билип алган, Тываның Чазаа уругларның эрге-байдалын кызагдаан хемчеглер ап эгелээн диген ышкаш үндезин чок буруудадыышкыннар көстүп келгени-биле холбаштыр, ТР-ниң Чазааның Даргазының бирги оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар А.В.Брокерт база катап тайылбырны МИЧ төлээлеринге берген.

Тываның байдалы өске регионнар-биле деңнээрге ылгалып турар. Республиканың чурттакчыларының 30 хуузун чаш болгаш элээди уруглар тургузуп турарлар. Оон аңгыда хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер саны база хөй. Ол ышкаш өг-бүлелерниң чурттап орар оран-савазының ортумак шөлү база өске регионнарга деңнээрге эвээш, а школа назылыг уругларның аразында аарып турар кижи саны көвүдээни-биле шак мындыг социал байдалды барымдаалааш, школачыларга хамаарыштыр кадыкшыл дневнигин киирерин өөренип көрген бис. Шак ол дневниктен өөреникчи бүрүзү школадан дашкаар таарымчалыг эпидемиологтуг байдалда турар бе азы ооң кадыынга айыыл бар бооп чадавас бе деп мониторингизин чоргузар сорулга салдынган. Өөреникчи бүрүзүнүң ол кадыкшыл дневнигинден өг-бүле кежигүннери ковидке удур тарыдып алган бе деп база билип алыр ужурлуг бис. Чүге дээрге Тываның база-ла өске регионнардан ылгалып турар чүүлү — школаларда өөреникчилер саны дыка хөй болуп турары. Бистиң чамдык школаларывыс 2-3 ээлчеглиг ажылдап, класста 30-40 уруглар өөренип турары билдингир болгай. Ынчангаш кандыг-бир школачы өг-бүлезинге ковидтен аарый бергеш, клазынга, школазынга ону тарадыптар болза, аараан уруглар саны көвүдеп болур. Ындыг чүүлдү болдурбас дээш школачыларга кадыкшыл дневнигин тургузар деп турар бис. Ол чокка школачыларны школаже киирбес деп чүве турбас. Ол дээрге уругларның кадыын камгалаарынче угланган хемчег деп, Александр Брокерт журналистерге тодаргай тайылбырлап берген.

Бистиң корр.

#Коронавирус #Кадыкшылдневниги #Карантин #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТУШЁНКА КАКПАКТААН ЭЪТ—«ТЕРЕ-ХӨЛДҮҢ ИНЕК ЭЪДИ»
Следующая запись
АЖЫКТЫГ ДЫШТАНЫЛГА
Меню