Рубрикалар

ШКОЛАЧЫЛАРНЫ ШЫЛГАЛДА ПУНКТУЛАРЫНГА ЧЕДИРЕР

Республиканың чедери берге суурларындан школачыларны шылгалдаларже Россияның Онза байдалдар яамызының Тывада Кол эргелелиниң катерлери-биле чедирер.

Майның 24-тен тоску классчыларның күрүнениң түңнел аттестациялары эгелээн. Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Солангы Тамчай шылгалда кампаниязынга белеткелдиң дугайында республика чазаанга илеткээн.

Бо чылын күрүнениң түңнел аттестациязын беш муң ажыг өөреникчи дужаар. Үерлээшкин уржуундан аттестация эрттирериниң чурумунда эдилгелерни кылганын сайыт чугаалаан. Тайгадан хар эрип батканы-биле чергелештир, суггур чаъстар ужун, хемнерниң суу улгаткан, паром кежиглерни хаар деп шиитпирни тус чер чагыргалары үндүрген. Ынчангаш паромнап хем кежер суурлардан уругларны шылгалда пунктуларынга чедирериниң айтырыы тургустунган.

Россияның ОБЯ-зының регион эргелели айтырыгны шиитпирлешкен. Эргелелдиң – биче хемчээлдиг хемелер талазы-биле күрүне инспекциязының ажылдакчылары үер алган суурлардан школачыларны боттарының катерлери-биле кежиреринге чөпшээрешкен.

Эрткен пятницада, Ырбан суурнуң ЕГЭ дужаар доозукчуларын кожуун төвү Тоора-Хем суурда шылгалда пунктузунга чедиреринге дузаны көргүскен. Эйлиг-Хем, Көк-Хаак, Бүрен-Бай-Хаак база Ильинка суурлардан кежиг эрттеринге база дузалажыр.

Бо таварылгада ада-иелерниң бижимел чөпшээрели херек. ТР-ниң Өөредилге яамызы чамдык ада-иелер ОБЯ-ның катерлери-биле аргыжарынга чөпшээрел бербээнин дыңнаткан. Шак ол өөреникчилер өске хүннерде шылгалдаларны дужаар.

#Тываныңөөредилгеболгашэртемамызы #ОБЯ #Күрүнениңтүңнелаттестациязы #ЕГЭ #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
«КОМЕНДАНТ ШАГЫН» САГЫЫРЫН САГЫНДЫРЫП ТУР
Следующая запись
85-КИ ТЕАТР СЕЗОНУ АДАКТАЛЫП ТУРАР
Меню