Рубрикалар

Школага арыг-шевер булуңун суд шиитпири-биле кылган

Тоора-Хемниӊ эге шко­лазыныӊ бичии уруглары­ныӊ хол чуур, арыгланыр чери чок, санитар-гигиена негелделерин сагывайн турарын прокурор илереткеш, судче негелде билдириишкинни киирген.
Школа социал объект болганда, Бүгү-российжи школа болгаш университет сайзырадыр ниитилелдиӊ ажылдап кылганы санитар-гигиена негелделерин сагыыр ужурлуг.
Кижизидилге болгаш өөре­дилге ажылын хоойлужудулга ёзугаар таарымчалыг байдалдарга организастаар, хажыттынган чүүлдерни чайладыр деп чөптүг шиитпирни суд үндүрген.
Судтуӊ шиитпирин үе-хуусаа­зында күүседириниӊ, ону тоовайн барганда, чогуур харыы­салгага онаажырыныӊ дуга­йын суд приставы школаныӊ удуртулгазынга тайылбырлаан.
Тус чер бюджединден акша-хөреӊгини үндүрүп бээрге, школага арыг-шевер булуӊунуӊ дериг-херекселин саткаш, кожуп кылып берген.
Өөредилге организациязынга албан турар ужурлуг арыг-шевер булуӊун чүгле эрге-хоойлу камгалаар органнарныӊ негелдези-биле тургускан.
Тыва Республикада Федералдыг суд пристав албаныныӊ эргелели.
Р. ДЕМЧИК очулдурган.

Предыдущая запись
АМЫДЫРАЛДАН ЭСКЕРИГЛЕР. «КОРМИТЕ ПТИЦ!»
Следующая запись
САЙГАРЛЫКЧЫЛАРНЫӉ АКШАЗЫН ТӨЛЕДИП БЕРГЕН
Меню