Рубрикалар

ШКОЛАГА АРЫГ-ШЕВЕР БУЛУӉУН СУД ШИИТПИРИ-БИЛЕ КЫЛГАН

Тоора-Хемниӊ эге школазыныӊ бичии уругларыныӊ хол чуур, арыгланыр чери чок, санитар-гигиена негелделерин сагывайн турарын прокурор илереткеш, судче негелде билдириишкин киирген.

Школа социал объект болганда, Бүгү-российжи школа болгаш университет сайзырадыр ниитилелдиӊ ажылдап кылганы санитар-гигиена негелделерин сагыыр.

Кижизидилге болгаш өөредилге ажылын хоойлужудулга ёзугаар таарымчалыг байдалдарга организастаар, хажыттынган чүүлдерни чайладыр деп чөптүг шиитпирни үндүрген.

Судтуӊ шиитпирин үе хуусаазында күүседириниӊ, ону тоовайн барганда, чогуур харыысалгага онаажырыныӊ дугайын суд приставы школаныӊ удуртулгазынга тайылбырлаан.

Тус чер бюджединден акша-хөреӊгини үндүрүп бээрге, школага арыг-шевер булуӊунуӊ дериг-херекселин саткаш, кожуп кылып берген.

Өөредилге организациязынга албан турар ужурлуг арыг-шевер булуӊун чүгле эрге-хоойлу камгалаар органнарныӊ негелдези-биле тургускан.
Тыва Республикада Федералдыг суд пристав албаныныӊ эргелели

Р.Демчик очулдурган.

Предыдущая запись
Социал төлевирлер болгаш пенсиялар өзер
Следующая запись
Тыва база бир оглун тускай операция үезинде чидирген
Меню