Рубрикалар

 «Школаларның капиталдыг септелгези–2022»

Тес-Хем кожууннуң төвүнде Самагалдай ортумак школазында капиталдыг септелге ажылдары эгелээн. Ажылдың хүлээникчизи тудуг материалдарын дүжүргеш, школаның бир дугаар каъдының ханаларын дескилеп эгелей берген.
ТР-ниң өөредилге сайыды эрткен дыштаныр хонуктарда ук кожуунга барып, септелге ажылдарының кайы хире чоруп турарын хынап, кожуун удуртулгазы школа директору болгаш ажылды хүлээнген тудугжулар-биле ужуражылганы эрттирген.
«Капиталдыг септелге» федералдыг программа езугаар даңзыда ады кирген школа бүрүзүнге барык 6 сая рубль септелге дээш көрдүнген. Ол акша-биле чүгле септелге эвес, а чаа эт-сеп, чем кылыр черге тускай дериг-херексел, класстарның лабораторлуг ажылдар кылыр комплекс дээш школага херек бүгү-ле чүүлдү четчелээр ужурлуг. Федералдыг программаның ачызында дыка хөй школаларывыс уругларның өөрениринге эргежок чугула байдалды тургузуп шыдаар апаар.
26 школаның бирээзи – Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Бай-Хаак ортумак школазы.
Ук школаның капиталдыг септелгезин кылдырар дээш эрттирген конкурстуң түңнелинде, «Монолитстрой» КХН септелге кылыр эргени чаалап алган. Бүрен-Бай-Хаак ортумак школазынга капиталдыг септелгени корпустарның серизин солуур ажылдардан эгелээн. Тудуг ажылы кылырынга херек материалдарны девискээрде эккеп дүжүрүпкен. Ажыл-агый саат чокка дооступ, тус черниң чурттакчы чонунга өөрүшкүнү эккээр болзун!
Предыдущая запись
Азияна Оюн — көдээ ФАП-тың фельдшери
Следующая запись
Ковид-биле демисел дээш немелде төлевирлер
Меню