Рубрикалар

Шуурмак школазы тергиидээн

Кадеттер балы

Шко­лачыларның “Виват, кадет!” деп балы Ат-алдарның болгаш сак­тыыш­кынның чылынга, Улуг Тиилелгениң 75 чыл­даанынга тураскааткан вальс-биле эгелээн. Дөрт дугаар чыл эртип ту­рар бо чараш мөөрейниң кир­жикчилериниң саны чыл­дан чылче көвүдеп ту­рар. Бо чылгы балда республиканың 16 школа­ларының 34 командазындан 408 элээдилер киришкен (эрткен чылын 14 команда киришкен). Ыраккы Тожу, Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга база Эрзин кожууннардан безин школачылар киржип келгени онзагай.

Ол дээрге бүгү республикадан эң-не идепкейлиг, салым-чаяан­ныг кадеттер болгаш аныяк армейжилер-дир. Чаңчыл езу­гаар “Полонез” танцы-биле балды Кызылдың кадеттер училищезиниң сургуул­дары ажыткан. Балдың негелдезинде “Фигурлуг вальс”, “Орус лириктиг вальс” база “Вальс-Мазурка” кирип турар.

Бир-ле дугаарында Кызыл­дың 5 дугаар гимназиязы “Көк аржыылчыгаш” ырыга үдетпишаан, Вена вальзын күүсеткеннер. Улаштыр Ак-Довурак хоорайның 1 ду­гаар школазы, оон Аграр лицей, Тээлиниң, Сарыг-Септиң, Мугур-Аксының дээш өске-даа школаларның төлээлери дайын ырыларынга вальс­ты күүсеткеннер. Колдуу-ла “Ду­руяа­лар”, “Көк аржыыл­чыгаш” ырыларга күүселделер дөмейлежип турар.

Тээли ортумак школазының 6, 9 класстың өөреникчилери бо мөөрейде бир дугаар киржип келгеннер. Олар мөөрейниң дүрүм-негелдезин январь айда алгаш, бир ай дургузунда белеткенген. Танцылаар идик-хевин ада-иелер боттары садып, даараткан, оруунуң өртээн тус чер чагыргазы деткээн дээрзин башкызы Елена Чүлдүм дыңнатты.

Эрзинниң Нарын ортумак школазының 24 өөреникчизин танцы башкызы Зульфия Комбу эдертип келген. Оларны база-ла бүгү суму белеткеп, үдээн. Чаңгыс чер-чурттугларының бүзүрелин ышкындырбайн, тиилелгелиг чанарынга уруглар улуг күзел-соруктуг.

Ыраккы Мөңгүн-Тайганың төлээлери — Мугур-Аксы школазының эң-не салым-чаянныг школачылары. Узун орукка 12 уругну танцы башкызы Чодураа Очур, клазының удуртукчузу Аляна Кула карактап келгеннер. Олар база кыска үе дургузунда шыырак белеткелин көргүскеннер: оолдар чаңгыс аай шериг хептиг, кыстары ак-көк торгу платьелерлиг, вальс­тап турда кымдан дээре.

Эң-не тергииннерни балдың төнчүзүнде илереткен. Тес-Хем кожууннуң Шуурмак ортумак школазының командазы дээди шаңнал – Гран-приге төлептиг болган. Кызылдың 5 дугаар гимназиязы, Самагалдайның 2 дугаар школазының командалары бирги чергениң лауреады, Мөңгүн-Тайганың Мугур-Аксы школазының, Чадаананың 3 ду­гаар школазының төлээлери бирги чергениң дипломантызы аттарны алган.

Баш бурунгаар онлайн-бадылаашкын-биле соңгаан “Балдың тажызы болгаш даңгыназы” атты Кызылдың Президентиниң кадет училищезиниң база 5 ду­гаар гимназияның өөреникчилери алган.

Тиилекчилерге кадеттер ба­лының кубоктарын, “Сүбедей” спорт школазының, Алдан-Маа­дыр аттыг национал музейниң сертификаттарын тывыскан.

Алдынай АРАКЧАА.

Виталий ШАЙФУЛИННИҢ тырттырган чуруктары. #Шын

Предыдущая запись
«Ээргииштиг ээрем»— оваартыныгны оттурар
Следующая запись
Тыва мөгелер туружун бадыткаан
Меню