Рубрикалар

ШЫЛГАЛДАЛАР АДАКТАЛГАН

ЕГЭ-2021

Бо чылын республикага күрүнениң чаңгыс аай шылгалдаларын (ЕГЭ) 3227 уруг бижээн. Ниитизи-биле 27 шылгалда бижиир пунктулар (ППЭ) ажылдап турган. Пункт бүрүзү парлаар, хоолгалаар, айтырыгларның харыыларын тырттырар техника болгаш видео херекселдер-биле 100 хуу дериттинген турган.

2021 чылда бир-ле дугаар информатика эртеминде күрүне шылгалданы саазынга эвес, а компьютерге бижээн. Бо чылын 11-ги классчыларга ЕГЭ-ниң онзагай талазы болза, чүгле дээди өөредилге черинче дужаап кирер дээн уруглар чаңгыс аай күрүне шылгалдазын бижээн. А ортумак өөредилге черинче дужаар дээн уруглар 9-ку классчылар-биле деңге шылгалданы эртежик бижип каапкан.

ЕГЭ-ниң кол чадазы май 31-де эгелээн. Ол хүн 11-ги классчылар орус чогаал эртеминге шылгалданы бижээн. Оларның 4-ү эң бедик баллдарны алган. Ол дээрге Кызыл хоорайның 15 дугаарлыг күрүне лицейиниң, Тыва Республиканың лицей-интернадының, Президентиниң Кызыл хоорайда Кадет училищезиниң доозукчулары-дыр.

2000 ажыг доозукчулар июнь 3-4 хүннеринде орус дыл эртеминге ЕГЭ бижээн. Оларның 98,4 хуузу эң кудуку баллдан өрү демдектерге бижээн. Ону эки үре-түңнел деп санап болур. Эң-не бедик баллга Кызыл хоорайның доозукчулары бижээн. Олар 98 баллдыг болган.

Дээди өөредилге черинче кирери-биле доозукчуларның 84 хуузу математика эртеминге чаңгыс аай күрүне шылгалдазын ажып эрткен. Эрткен чылга деңнээрге, 14 хуу көвей болган. Эрткен 2020 чылга көөрде, 11-ги классчыларның ортумак баллы 5 хуу, а 9-ку классчыларның 4 хуу өскен.

Химия эртеминде ийи доозукчунуң баллдары эң бедик деңнелге чаңгыс балл четпейн барган. География эртемин 96 өөреникчи шилип алгаш, күрүне шылгалдазын бижээн. Оларның 94 хуузу ук эртемниң өөредилге программазын эки шиңгээдип алганын бадыткаан.

Физика эртемин 395 уруг шилээн. Оларның 369-у 11-ги классчылар. Дээди өөредилге черинче дужаап кирериниң эң адаа 36 баллга оларның 74 хуузу бижээн. Эрткен чылга деңнээрге, 81-ден 100 баллга чедир бедик бижээн уругларның саны ийи катап көвүдей берген: 2020 чылда 0,8 хуу болган болза, 2021 чылда 1,6 хуу апарган.

Төөгү эртемин 555 доозукчу шилээн. Оларның 469-у 11-ги классчылар, 4-ү 12-ги классчылар, 11-и немелде өөредилге организацияларының доозукчулары, 71 кижи эрткен чылдарның доозукчулары. Бо эртемниң эң адаккы баллы – 32 балл. Ону ук эртемге күрүне шылгалдазы дужааганнарның 75 хуузу ажып эртип алган. 2020 өөредилге чылы-биле деңнээрге, 2 балл хөй болган. Эрткен чылын 72,5 хуу болза, бо чылын 74,8 хуу болган. 81-ден 100 баллга чедир эң бедик баллды 22 кижи алган. Оларның 20-зи бо чылдың 11-ги классчылары. Эрткен чылын эң бедик балл 98 турган болза, бо чылын чаңгыс кижи 100 хуу баллга бижипкен. Июнь 25-те информатика эртеминге шылгалданы 100 ажыг уруг дужааган.

Июнь 28-тен июль 2-ге чедир шылгалдаларының хүннери өске эртемнер-биле дакпырлажы берген болгаш шылгалда бижиир хүнде аарып турган уруглар шылгалданы бижип турар. Орус дылда «2» демдек алган азы бир-ле хүндүткелдиг чылдагаан-биле айыткан хүнүнде келбээн уруглар июль 12-ден 17-ге чедир шылгалданы бижип болур. ЕГЭ-ниң түңнелдерин интернет четкизинден билип ап болур.

2020-2021 өөредилге чылының түңнелдери үнген деп болур. Чуртта болуп турар байдалдарның уржуундан школа дооскаш, чаңчыл езугаар байырлаарывыс «Доозукчунуң кежээлери» болбаан. Июнь 25-те сөөлгү чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужааган соонда, июнь 26-да доозукчулар бышкан билигниң аттестадын холда алган.

Айдың ОНДАР.

#Өөредилгеболгашэртемяамызы #ЕГЭ #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ИНДИЙ ХЕВИРИ КОНЧУГ ЧЫПШЫНЫЫЧАЛ
Следующая запись
ДӨҢГЕЛЧИКТИГ «ДӨГЭЭ» БААРЫНГА
Меню