Рубрикалар

Шылгалдалар чоокшулаан

Бо чылын Тывага 8000 ажыг доозукчу күрүнениң түңнел аттестациязын дужаап эгелей берген. Түңнел шылгалдаларның кол үе-чадазы 2021 чылдың июль 2-де доостур.

Түңнел күрүне шылгалдаларын эрттирериниң чурумунда өскерлиишкиннерни тодараткан. Дээди өөредилге черлеринче дужаар бодавайн турарларга 11 класстың түңнел шылгалдалары күрүнениң доозукчу шылгалдазы хевирлиг эртер. Аттестат алырынга орус дылга чаңгыс аай күрүне шылгалдазын эки дужаарга-ла четчир болур. Кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уруглар чаңгыс эртемге – орус дылга түңнел шылгалданы, ооң хевирин шилип алгаш, дужаап болур.

Тоску классчыларга түңнел шылгалдалар ийи, албан дужаар эртемге – орус дыл болгаш математикага – чаңгыс аай күрүне шылгалдазы азы күрүнениң доозукчу шылгалдазы хевирлиг эртер. Кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг киржикчилер бодунуң шилип алганы-биле чаңгыс эртемге шылгалданы дужаарлар.

Росөөредилгехайгаарал 9-ку классчыларга хыналда ажылдар чорударының дараазында хүннерин тодараткан: май 18-те – биология, литература, информатика болгаш информация-харылзаа технологиялары; май 19-та – физика, төөгү; май 20-де – обществознание, химия; май 21-де – география, даштыкы дылдар. Курлавыр хуусаалар көрдүнмээн.

11 классчыларга күрүнениң түңнел шылгалдаларын дужаар хуусааларны база тодараткан. Ооң кол үе-чадазы – 2021 чылдың май 25-тен тура июль 2-ге дээр. Бо чылын Тывага күрүнениң түңнел шылгалдаларын шупту 8000 муң ажыг доозукчу дужаар. 9 класстар – 5326 өөреникчи, 11 класстар – 3227. Аңаа шылгалдалар эрттирер 27 черни хаара тудар. Оларны болур-чогуур техника-биле 100 хуу хандырган.

Россияда бир дугаар нептередип кииргенин ёзугаар 2021 чылда «Информатика болгаш информация-коммуникация технологиялары» эртемге күрүне шылгалдаларын саазынга эвес, а компьютер хевиринге дужаар.

– Шылгалдалар эрттирер черлерниң ажылын Росөөредилгехайгааралдың берген сүмелерин ёзугаар организастаар. Республиканың Одалга яамызының деткимчезиниң ачызында электри энергиязының үзүктел чок чедирилгези хандыртынар. Шылгалдалар дужаар доозукчуларны тускайжыттынган хөлге-биле экзаменнер дужаар черлерге чедирер болгаш оон дедир алыр. Ылаңгыя хем кежилдир черлерниң – Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем суурунуң, Каа-Хем кожуунуң Көк-Хаак, Бүрен-Бай-Хаак, Ильинка суурларының уругларының аргыштырылгазынче онза кичээнгейни углаан – деп, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызында демдеглеп турар.

#Өөредилгеяамызы #Күрүнениңтүңнелаттестациязы #Шылгалдалар #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Аныяктарның санал-оналдарын чүүлдүгзүнген
Следующая запись
Шыдаар шаавыс-биле дузалажыр бис
Меню