Рубрикалар

ШЫН ШИЛИЛГЕНИ КЫЛДЫ

Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу Башкы дүүн соңгулдаларның бирги хүнүнде Кызылдың 19 дугаар соңгулда участогунга бадылаан.

– Бо кайгамчыктыг хүнде хамааты хүлээлгем күүсеттим. Чуртувустуң, респуликавыстың келир үези, сайзыралы дээш шын шилилгени кылдым. Сайзырал дээрге кижи бүрүзүнүң аас-кежии-дир.

Аас-кежик ийи хевирлиг болур. Даштыкы аас-кежик дээрге бистиң амыдыралывыска таарымчалыг байдалды тургузуп турар чурттаар оран-сава, ажыл-агый дээш келир өйде эт-хөреңгилиг сайзыралывыс хамааржыр. Ынчалза-даа иштики аас-кежиивисти утпазы эң-не чугула. Иштики аас-кежик сагыш-сеткиливистиң байлаандан хамааржыр.

Өгбелеривистен дамчып келген шажын чүдүлгевисти, Бурган Башкының өөредиин эки угаап-билип, иштики сагыш-сеткиливисти байлакшыдып алыр болзувусса, даштыкы аас-кежик база байлак болур.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Камбы_лама #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
САМАГАЛДАЙЖЫЛАР ЭРТЕЖИК-ЛЕ СОҢГУП ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
ХАЙГААРАКЧЫ БОЛГАН БИР ДУГААР ДУРЖУЛГАМ
Меню