Рубрикалар

“ШЫН” СОЛУН ХООЧУННАРГА КЕЛИР

Неделяның бир дугаар хүнүнде 2022 чылдың 1-ги чартык чылының чагыдылга кампаниязы доозулган. Республиканың “Шын” болгаш “Тувинская правда” солуннарын үргүлчү номчуп турарлар ам база катап барык шупту чагыдылганы кылып алганнар. Оларның кырындан чаа номчукчулар база немешкен.

Ол дээрге сентябрь айда эгелээн “Ачы-буянның ыяжы” акцияның ачызы-дыр. “Тывамедиабөлүк” медиахолдинг Россияның Почтазы-биле кады, эрткен чылгы ышкаш, “Ачы-буянның ыяжы” акцияны эрттирген. Күзелдиг кижи бүрүзү боттарының ынак үндүрүлгелерин чүгле боттары чагыдып алыр эвес, а боттарының чоок кижилеринге белек кылдыр чагыдып бээр аргалыг болган. Чижээ, ада-иезинге азы кырган-ава, кырган-ачаларынга.

Өске кижилерге чагыдылга кылып берген кижилер бо чылын дыка хөй болган. “Тывамедиабөлүк” медиахолдингиниң коллективи хары угда 50 хоочунга “Шын” солуннуң чагыдылгазын кылып берген. Ол хоочуннарның аразында – парлалга адырынга улуг үлүг-хуузун киириштирген солуннар болгаш республика типографиязының ажылдакчылары, аңгы-аңгы ажылдарга ажылдап чораан күш-ажылдың хоочуннары-дыр.

Медиахолдинг “Ачы-буянның ыяжы” акция-биле кады декабрь 15-тен 20-ге чедир боттарының акциязын чарлаан. Кырган-авазынга азы кырган-ачазынга чагыдылга кылып берген кижи бүрүзү 15 муң рубльдиң ойнаашкынынга киришкен. Чагыдылга кылгаш, квитанциязын көргүскен кижи бүрү­зүнге ойнаашкынның дугаарларын тывыскан.

Ойнаашкын “Тува 24” телеканалдың инстаграмда дорт дамчыдылгазынга эрткен. Тиилекчини душ болган саннар генератору илередип тыпкан. Ойнаашкынның 15 муң шаңналын Кызыл хоорайның чурттакчызы Инна Сергеевна Монгуш ойнадып алыр аас-кежиктиг болган. Ол чүгле бодунга эвес, а 5 чоок кижилеринге база чагыдылга кылып берген.

Ойнаашкынны алырының дугайында медээни 2-18-10; 8-923-267-07-49 телефоннарже долгааш алыр.

Акция чорудулгазының, хуусаазының база шаңналдарының санының дугайында медээни Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, б. 100, 3 дугаар каът, 309 дугаарлыг өрээлге келгеш билип ап болур азы 2-18-10; 8-923-267-07-49 телефоннарже долгаар.

Бистиң корр.

#Акция #Ачы_буянныңыяжы #Чагыдылга #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Чаа чыл уткуштур белек- чаа хоккей шөлү!
Следующая запись
ХООЧУН БҮДҮРҮЛГЕНИҢ АЖЫЛ-АМЫДЫРАЛЫ
Меню