Рубрикалар

«Шын» солун интернет делгемнеринде туружун ээлеп эгелээн

Солун материалдар­ны, дорт эфирде видео­чүүл­деривисти хүнде 5 муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар.
Интернет четкизинде «Шын» солун бодунуң туружун идеп­кейлиг эжелеп эгелээн. Бодунуң сайтызы (shyn.rtyva.ru) ам-даа чедир кылдынып, чаартынып турза-даа, кол-кол чүүлдеривисти оон номчуп, көрүп болур. А социал четкилерде «контактыда» (vk), фейсбук, инстаграммда номчукчуларның саны 20 муң ажып турар. Солун материалдарны, дорт эфирде видеочүүлдеривисти хүнде 5 муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар. Корреспондентилер орук ара безин боттарының кайы-бир болуушкунга хамаарылгазын дарый чырыдып, репортажтарны кылып турары солун, ажыктыг.
Солуннуң арыннарында медээлер, корреспондентилерниң белеткээн статьялары, бижик­чи­леривистиң чагаалары база суббота үндүрүлгезинде чогаал арны, «Аяк шайны аартап ора…» дээн ышкаш рубрикаларывысты сонуургап болур. Оон аңгыда, караа көрбес кижилерге дуза кылдыр корреспондент бүрүзү бодунуң чүүлүн номчуп каан үннүг апаар. Удавас солуннуң редакциязындан дорт эфирге репортажтар, интервьюлар, кижи эргелеринге хамаарышкан юридиктиг дамчыдылгаларны кылыр бис.
Дорт эфир, харылзаа кылып турарывыстың чижээ кылдыр дүүн Бай-Тайганың Тээлиден бистиң хоочун бижикчивис Ким-оол Көк-оолович Сарыг-Донгактың фейсбук дамчыштыр дорт эфирге бодунуң ажыл-агыйының дугайында чугаалаа­нын киирип болур. Бо хоочун чогаалчы, шүлүкчү, башкының чугаазын, мал тудуп турар кижи болгаш улуг хар чаап­канынга хараадап, мал дую ол чокка-ла тастап эгелээн, амгы хар хөртүктели бээрге, мал-маганның оътка чедип алыры улам бергедээр деп, хараадап олурганын онлайн дамчыштыр ол-ла до­раан 50-60 кижи сонуургап дыңнап, көрген. Оон өске-даа ыраккы Тере-Хөлден, Өвүрден-даа болгаш чоок-кавыдан солунувустуң маа­дырларын социал четкилерде онлайн көрүп, номчуп, дыңнап болур.
«Шынның» аалчылары, ырак-чоок кожууннарда номчукчулар, бижикчилеривис, республикадан дашкаар чурттап, ажылдап турар чаңгыс чер-чурттугларывыс интернет таварыштыр солунувустан медээлерни ап турары биске улуг өөрүшкү дээрзи чугаажок. Интернет, социал четкилер таварыштыр солуннуң номчукчулары хүн бүрүде немежип, бөмбүрзектиң кайы-даа булуңунда тыва чонувус сонуургап турарын демдеглээри чугула.
«Шынның» сайтызынче кирер белен арга – телефон таварыштыр солунда үргүлчү парлаттынып турар QR-код дамчыштыр коштунуп болур.

Предыдущая запись
Эки тур мен, авай… манаңар
Следующая запись
Солунун дергилепкеш, аалдарже аъттаныптар…
Меню