Рубрикалар

«СИРИУС» ТЫВАГА АЖЫТТЫНАР БЕ?

Өөредилге болгаш эртем

РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң эгелээшкини-биле 2014 чылда Сочи хоорайга «Талант болгаш чедиишкин» фондузу «Сириус» өөредилге төвүн ажыткан. РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем, Спорт, Культура яамыларының деткимчези болгаш угланыышкыны-биле ук төп ажылын чорудуп турар.

Уран чүүлге, спортка, эртем ажылынга, техниктиг чогаадыкчы ажылдарга салым-чаяанныг уругларны илередип тыпкаш, оларны хөгжүдүп сайзырадыры – «Сириус» өөредилге төвүнүң кол сорулгазы.

Ук төп ажылын бүдүн чыл иштинде чорудуп турар. Уругларның төпке чурттаары болгаш аай-дедир оруунуң өртээ халас. Ай санында «Сириуска» 10-17 хар назылыг 800 уруг Россияның аңгы-аңгы регионнарындан өөренип кээп турар. Оларны 100 ажыг башкы болгаш тренерлер үдеп келгеш, Төпке билиин бедидип ап турар. «Сириуста» Россияның эң-не шыырак дээн дээди категорияның башкылары болгаш уран чүүлдүң, спорттуң алдарлыг ажылдакчылары ажылдап турар. Ниити школа программазын болгаш кижи бүрүзү салым-чаяанының аайы-биле кичээлдерни, мастер-класстарны 24 хонуктуң дургузунда эртер. Өөредилгеден аңгыда, ажыктыг ужуражылгалар, эмнээр процедуралар, чогаадыкчы кежээлер база программазында бар.

ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солаңгы Тамчай Тывага «Сириус» ышкаш төп ажыдарының дугайында коррес­пондентилерге медеглээн.

– 2017 чылда РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Сочи хоорайда «Сириус» өөредилге төвү дег төптерни Россияның регионнарынга ажыдарының дугайында чугаалаан турган. Шак ындыг төптер 2021 чылда бүдүн чуртта 55 чеде берген. Регион бүрүзүнге «Сириуска» дөмей төптер ажыттынган турар ужурлуг. 2019 чылда Татьяна Санчаа, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды тургаш, ТР-ниң Чазак деңнелинге июнь 25-те Тывага «Сириус» ышкаш төптү ажыдар дугайында болгаш ук төп Тываның күрүне лицейиниң баазазынга турар деп бадыткааш, күрүне лицейинге ол чылын 5-ки классчылар хүлээвес деп дугурушкан турган.

Күрүне лицейиниң директору болгаш башкылары чылдың-на Сочи хоорайда «Сириус» өөредилге төвүнден дуржулга алыры-биле, сургакчылаашкыннарны кылып, регионга ындыг төп ажыдар сорулга-биле чогуур ажылдарны чорудуп турган. ТР-ниң Баштыңының даалгазы-биле ол ажылдарны уламчылаар ужурлуг бис.

2021 чылдың январьда ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип эгелээш, чаа өөреникчилер хүлээвес деп дарганың даалгазын ук лицейниң директору хажытканы билдинген. Эрткен чылын күрүне лицейинче кирип алган уруглар ам чаа өөредилге чылында 6-гы классче шилчээн. Бо үеде лицейде өөренип турар уруглар өөредилгезин уламчылаар, оон лицейден доозуп үнер. Лицейни кым-даа хаар, дүжүрер дивейн турар, шупту уруглар аттестаттарын холга алыр. Лицейни өскертир, чаартыр дугайында чугаа турбаан.

Кожууннарны кезип, спортка, уран чүүлге, эртем ажылынга сонуургалдыг, салым-чаяанныг уругларны тодарадыр. Тус черде коллегалар-биле ужуражып, ажылдарны чорудар ужурлуг бис. Ам бо үеде чидиг айтырыывыс дээрге, Россия чергелиг олимпиадаларже уругларны белеткээри.

Күрүне-даа лицейинче, республика-даа лицейинче уругларны хүлээп алыры дөмей. Ынчалза-даа күрүне лицейинче бо чылдан эгелеп уруглар хүлээп алырын соксадыр. А чаа ажыттынар төпке уругларны тускай комиссия кожууннарга, суурларга баргаш, тодарадып тыпкаш, баштай республика чергелиг, оон Россия чергелиг олимпиадаларга белеткээр. Шилиттинген ажы-төл боттарының суур­ларынга, школаларынга биеэги дег өөренир, ынчалза-даа кезек үениң дургузунда күрүне лицейинге өөренир, билиг бедидер аргалыг болур. 20 хире хонуктуң дургузунда спортка, уран чүүлге, эртемге салым-чаяанныг уруглар Тываның күрүне университединиң болгаш күрүне лицейиниң дээш, өске-даа шыырак башкыларга кээп өөренир аргалыг болур. Күрүне лицейиниң башкылары ажылын уламчылаар, өскерилге турбас. Ажыл чок артар башкылар деп чүүл турбас. Мээң бодап турарым-биле алырга, коллегалар салым-чаяанныг уругларны илередип тодарадыр дээш ажылдаар ужурлуг – деп, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солаңгы Тамчай чугаалаан.

ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солаңгы Тамчайның медеглээни-биле алырга, чоокку чылдарда Тывага «Сириус» ышкаш төп ажыттынар.

Айдың ОНДАР.

#ТР_ниңөөредилгеболгашэртемяамызы #Күрүнелицейи
#Сириус #Өөредилге #Солангытамчай #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
КҮРҮНЕ ПРОГРАММАЛАРЫН БОТТАНДЫРГАНЫН ТҮҢНЭЭН
Следующая запись
ЧУРТТААР ОРАН-САВА БОЛГАШ ЧЕР ӨРТЭЭ
Меню