Рубрикалар

СОҢГУЛДАЛАР ИДЕПКЕЙЛИГ ЧОРУП ТУРАР

Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутаттарының болгаш Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының соңгулдаларының үезинде 12 дугаар участок соңгулда комиссиязы Кызылдың № 2 школазында ажылдап турар.

Кызыл хоорайда өске соңгулда учас­­токтарында ышкаш, бо учас­токта соңгулдалар дыка идепкейлиг чоруп турар. Сентябрь 17 ажыл хүнү болгаш, соңгукчуларның чамдыызы ажылынче далажып, дүрген соңгуп кааптар дээш, соңгулда участогунга 8.00 шак четпээн­де четкилеп келгеннер деп, участок соңгулда комиссиязының кежигүннери чугааладылар.

Бо соңгулда участогунда коронавирус аарыгга удур камгалал хемчеглерин баш бурунгаар алганы илдең. Соңгукчулар участокка кээрге, оларның эъдиниң изиин­ хынап, холдарының дезинфекциязын чорудуп турар.

12 дугаар соңгулда участогунуң девискээринде ниитизи-биле 2000 ажыг соңгукчу бүрүткеткен. Соңгулдаларның баштайгы хүнүнде 8.00 шактан 11.00 шакка чедир, чүгле 2 шак дургузунда, 160 хире соңгукчу баш бурунгаар бадылап каапканын бо участок соңгулда комиссиязының кежигүнү Буян Моңгуш дыңнатты.

Кызылдың 12 дугаар соңгулда учас­тогунга бадылаар деп күрүнениң ачы-дуза системазы дамчыштыр баш бурунгаар чагыгны өске девискээрден киирген соңгукчулар кээрге, оларны күрүнениң автоматтыг системазы бүрүткеп турар – пас­портта ат-сывының баштайгы үжүктерин, төрүттүнген чылын парлаптарга-ла, бо участокка соңгуур дээрзи бүрүткеттине бээр, бүрүткел чок кижилер бадылаашкынга киржир аргазы чок деп, Буян Олег­ович демдегледи.

Бадылаашкынның кандыг чоруп турары 2 видеокамера дамчыштыр хайгааралда. Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутаттарының болгаш Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының соңгулдаларынга төлээлери киржип турар партияларның хайгааракчылары база соңгулда участогунда бадылаашкынның канчаар чоруп турарын хайгаарап турарлар.

Шаңгыр-оол МОҢГУШ.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Соңгулдаучастогу #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СОҢГУЛДАНЫҢ ХАЙГААРАЛЫ КҮШТҮГ
Следующая запись
ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮ БОЛГАШ КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР
Меню