Рубрикалар

СОЦИАЛ АЖЫЛДАКЧЫ – БУЯННЫГ МЕРГЕЖИЛ

Дүүн, июнь 8-те, социал ажылдакчыларның хүнүнде, ТР-ниң Чазак бажыңынга социал педагогтарның болгаш социал ажылдакчыларның «Социал ажыл. Чаа кыйгырыглар» деп бир дугаар съездизи болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң социал политика болгаш күш-ажыл сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Сайдаш Монгуш коллегаларынга байыр чедирген.

Съездини Кызыл хоорайга, Тес-Хем кожууннуң Самагалдайга, Улуг-Хемниң Шагаан-Арыгга, Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайга дээш аңгы-аңгы кожууннарга зоналар аайы-биле эрттирген. Аңаа социал педагогтар, социал ажылдакчылар, психологтар, тус черлерниң кожуун чагыргазының төлээлери дээш чоннуң социал камгалалын болгаш деткимчезин харыылап турар ажылдакчылар киришкен. Съездиниң эң-не кол сорулгазы болза, чоннуң чедимчелиг амыдыралын чедип алыры база социал ажылдакчыларның ажылының чугулазын чонга билиндирери.

КАДЫК ӨГ-БҮЛЕ, КАДЫК НАЦИЯ
Кызыл хоорайның Өг-бүлелерге болгаш уругларга социал төвүнүң башкылары болгаш кижизидикчилери Өг-бүле хүнүнде Совет Тываның 5 чыл ою аттыг стадионга «Кадык өг-бүле, кадык нация» деп кыйгырыглыг спартакиаданы өг-бүлелер аразынга эрттирген. Мөөрейге сес өг-бүле киришкен. Жюри кежигүннери команда бүрүзү демниг болгаш чараш, төлептии-биле оюнга киришкенин демдеглээн.

КАМГАЛАНЫРЫН САГЫНДЫРГАН
Кызыл биле Сарыг-Сеп оруун үерлээн хем суу шыва апкан. Онза байдалдар үезинде ук кожууннуң социал ажылдакчылары бажыңнарны кезип, чонга айыыл чок чорук дугайында база бойдустуң чайгаар болур халаптарындан камгаланырының дугайында тайылбыр ажылдарын чорудуп, оваарымчалыг болурун сагындырган.

ҮРЕЗИННЕРНИ ҮЛЭЭН
Чөөн-Хемчик кожууннуң социал адыр ажылдакчылары «Ногаажыдылга» төлевилелди боттандырар сорулга-биле чонга үрезиннерни болгаш помидор, перец өзүмнерин үлээн. Седен-Дамба Донгактың өг-бүлези социал ажылдакчыларга рассадалар дээш өөрүп четтиргенин илереткен.

#Күш_ажылболгашсоциалполитика #Социаладыр
#Социалажылдакчыныңхүнү #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ӨГ-БҮЛЕ БҮРҮЗҮНГЕ ДЭЭДИ ЭРТЕМНИГ УРУГ
Следующая запись
СИБИРЬ ЯЗВАЗЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА ЧҮНҮ БИЛЗЕ ЧОГУУРУЛ
Меню