Рубрикалар

Соок кыш кээрге, халактавазы-биле

«Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилел

Улуг-Хем кожуунче ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Чааты сумузунда «Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели-биле туттунган спортзалды база барып көрген. Ук тудугнуң ажылы адакталып турар. Тудугну ТР-ниң спорт яамызы харыылап турар. Тудугже ниитизи-биле амдыызында 4 миллион чартык хире рубль акша чарыгдаттынган. Спортзалды чылыг-биле хандырарда чанында кожа турар культура бажыңының одалга системазынга кожары көрдүнген турган. Ынчалза-даа В.Ховалыг «Арай деп чараш спортзалды кылып алгаш, оон соок кыш кээрге, халактавазы-биле одалга айтырыын шын шитпирлеп алганывыс дээре» — дээш, одалга бажыңын аңгы кылырын саналдааш, ол ажылды кылырынга чүү херегин, чарыгдалдарын санап үндүрерин ТР-ниң Спорт сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Субудай Монгушка даалганы берген.

Чааты сумузунуң чагырга даргазының албан-хүлээлгезин күүседип турар Чинчи Тоорук:

— Аныяктарны кадык амыдыралче суртаалдаар, эвилелдээр дээш суурувуска чаа спортзалды хереглеп турган бис. Суурда 160 ажыг уруг бар. Шупту идепкейлии-биле кээп ойнаар дээрзинге идегеп тур бис. Чүге дээрге уруглар тудугнуң дооступ, ажыглалче кире бээрин четтипейн манап турар. Бо демир каркастардан кылган спортзал дээрге, Тывада бир-ле дугаар туттунган зал болуп турар. Чылыг азы соок болурун амдыызында билбес бис. Ол дугайы бир кыш эрткен соонда билдине бээр боор. Сумувуста спортчу секциялар, бөлгүмнер ажылдап турар. Тудуг ажылы чоруп турда, чурттакчы чонувус арбаннар аайы-биле ээлчег езугаар тудугжуларны эртен, дүъште, кежээ чемгерип турган – деп, чугаалады.

Чааты сумузунуң көдээ культура одааның директору, Вера Барынмаа:

— Аныяктар-даа, школачылар-даа школавыстың бичии спортзалынга белеткенип, ойнаар турган. Ол хирезинде республика чергелиг-даа, соңгаар хоорайларга-даа маргылдааларга ойнап турган уругларывыс бар. Шаандан тура-ла спортчу суур бис. РФ-тиң хүндүлүг башкызы Шаңнаа Дамар-оолдуң өөреткен ажы-төлү, өөреникчилери кожуунга-даа, республикага-даа эки ойнакчылар болуп чораан. Ол спортчуларны адаар болза дыка хөй, төнчү чок деп болур. Суурда ниитизи-биле 870 хире чурттакчы бар. Аныяктарывыс черле уран чүүлге-даа, спортка-даа сонуургалдыг. Зал чок турда алдар-аттыг спортчуларлыг турган улус, ам спортзал бар апарганда, спортчуларывыс мырыңай көвүдеп каар деп идегеп тур бис.

Чааты сумузунда чаа туттунган спортзалче ниитизи-биле 6 миллион рубль хире акша үнер болза, шак-ла ындыг хевирлиг спортзалдарны Тывага ам-даа тудуп ап болур арга барын В.Ховалыг демдеглээн.

Айдың ОНДАР.

#Эзирлерниңуязы #Губернатортөлевилел #Улуг_хемкожуун #Владислав_Ховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Владислав Ховалыг: Тудугну чогуур үезинде доозар
Следующая запись
Владислав Ховалыгның дужаалы ёзугаар база бир ковид-госпитальды ажыдар дээн
Меню