Рубрикалар

Сорук киирген «Кайгал»

Апрель 15-те В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга «Кайгал» деп шииниң баштайгы көрүлдези болуп эрткен. Ону Тыва Республиканың Улустуң артизи Эдуард Мижиттиң «Кайгалдың ырылары» деп шүлүглелинге үндезилеп тургускан. Ол тыва национал театрның болгаш В.М. Халилов аттыг Тываның күрүнениң филармониязының кады ажылдап кылган шиизи болуп турар. Шиини Тываның алдарлыг артизи Сайдаш Монгуш тургускан.

Ында тыва чоннуң хосталга болгаш хамаарышпас чорук дээш туржуп турарын Кайгал болгаш ооң өөрү көргүзүп турар. Кайгалдың кижи болуп хевирлеттинип, берге үелерде бодунуң коргуушкунун ажып эртип шыдапканын көргеш, сорук кирип келир. Симфониктиг оркестрниң үделгези-биле артистер ырлажырга ёзулуг-ла кижиниң сеткил-хөңнү хөлзеп, уян кижиниң ыызы-даа кели бээр кылдыр албадаптар.

База бир онзагай чүүл сценаның мурнуу талазында бүдүн оркестр кире бээр хостуг черни кылып каан болду. Оркестрниң кежигүннери аңаа олуруп алгаш аян тудуп турганын кижи кайгап ханмас.

Культура яамызының удуртулгазының чаа-чаа салым-чаяанныгларга орукту ажыдып берип турарының ачызында республикавыстың культурлуг амыдыралынга шак мындыг кайгамчык шиилерниң көстүп эгелээнинге өөрүвес аргавыс чок.
Чыжыргана Саая.

Предыдущая запись
Донор болурундан кортпаалыңар
Следующая запись
Өөредилге өртээ төлээнде, үндүрүгге чиигелде турар бе?
Меню