Рубрикалар

Спорт кызагдаашкыннарга таварышса-даа, эки талалар база бар

Янзы-бүрү кызыгаарлаашкыннар үезинде спортчу амыдыралда өскерлиишкиннер болуп турар. Ооң дугайында ТР-ниң Спорт яамызының сайыды Субудай Монгуш тайылбырлаан.

«Бо үеде бистиң спортчуларывыс бергедээшкиннерге таваржип турар. Ынчалза-даа чамдык эки талалар база бар. Бүгү делегей чергелиг маргылдааларны бистиң чуртувуска эрттирерин хораан болганда, ынаар көрдүнген акша-хөреңгини хоорай, суурларга спортчу объектилер тудуунче чарыгдаарын чуртувустуң Чазаа дыңнаткан. Ол дээрге-ле биске спортчу тудугларывысты уламчылаар арга тургустунар. Чаа-чаа спортзалдар ырак эвесте, чурттакчыларга эптиг апаар. Ол ышкаш бистиң спортчу инфраструктуравыс ам-даа хөгжүүр болгаш, массалыг спортка эптиг байдалдар тургустунар. Оон аңгыда боттарывыстың девискээривиске спортчу маргылдаалар ам-даа хөй-хөй эртери чугаажок.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#ОбъясняемРФ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Россия боду бодун хандыртынып шыдаар!
Следующая запись
Кижи ажылы истиг
Меню