Рубрикалар

СТАДИОНДА ЧААРТЫЛГАЛАР ЭГЕЛЭЭН

Совет Тываның 5 чылы аттыг стадионга чаартылгалар эгелээр. Асфальт-биле шыпкан маңнаарынга көрдүнген орукту резин тогланчылар-биле солуур, а бут бөмбүүнүң шөлүн кылымал шывыглыг болдурар деп Тыва Республиканың спорт сайыды Субудай Монгуш дыңнадып турар.

«Бо дээрге спортчуларга хөлчок эки медээ-дир, чүге дизе асфальтылаан орукка көөрде, резинажыткан маңнаар орук черле дээре, бертиниишкиннер-даа эвээжээр, резин орук маңнаарынга-даа таарымчалыг болур” — деп ол медеглээн. Чаартылгаларны спортчулар өөрүшкүлүг манап турарлар. Фитнес-тренерлерниң бирээзи шывыгны солаанынга аажок өөрүп турарын илередип, “ол бүгү кижиниң кадыынга эргежок чугула” — деп чугаалаан.

Сөөлгү чылдарның дургузунда стадионга чаңгыс-даа таптыг септелгени чорутпаан. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның болгаш Тывада «Чаңгыс демниг Россиядан» депутаттарның деткимчезиниң ачызында республикага 1.5 миллиард федералдыг акша-хөреңгилерни үндүрүп берген, оларның 4.5 сая рубли-биле спортчу деригниң септелгезин чорудуп турары ол.

«Стадионнуң индирлериниң кезик-чамдыызын база солуур. Бо хүннерде бис эргежок чугула материалдарны садып ап, Новосибирскиден керээлиг организация-биле керээни чарган бис. Оон аңгыда баскетбол щиттерин, хол бөмбүүнүң чагыларын чаартып, тренажёрларны тургузар бис. Күзелдиг кижи бүрүзү маңаа кээп, шыңган-дамырын сайзырадып болур» — деп, ТР-ниң спорт сайыды Субудай Монгуш чугаалап турар.

Регионалдыг чазактың мурнунда туруп турар чугула сорулгаларның бирээзи – амыдыралдың кадык овур-хевирин хевирлээри. Россияның президентизи Владимир Путинниң 2024 чылга чедир күш-культура болгаш спорт-биле доктаамал холбажып турар кижилерниң санын өстүрер дээн даалгазын Тываның чазаа шак мынчалдыр күүседип турар.

А. ХЕРТЕК очулдурган.

#Спорт #Стадион #ТР_ниңспортяамызы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ХЭЭКЧИЛЕР БУРУУЛУГ ДЭЭРЗИН “АРГА-АРЫГ ЭМЧИЛЕРИ” ТОДАРАТКАН
Следующая запись
В. ХОВАЛЫГ: САГЫШ ЧОВААШКЫННЫҢ КӨСКҮ ҮЛЕГЕРИ-ДИ
Меню