Рубрикалар

Суд приставтары кээр бе, келбес бе?

Бот-изоляция үезинде Рос­сияның Чазааның үндүр­ген шиитпири-биле, кандыг-даа пеняларны, торгаал­дарны, төлевирлерни саадатканы дээш, немелде хуу акша тыртарын хоруп каан. Ынчалза-даа, кандыг дүрүм-биле Тывада суд приставтары өре тыртарын уламчылавышаан — деп айтырыглар солуннуң  номчукчуларындан кээп турар.

Харыы алыры-биле, эрткен пятницада апрель 17-де, Республиканың суд приставта­рының харыы­салгалыг сек­ре­­­тары Аяс-оол Монгуш-биле те­лефон таварыш­тыр харыл­за­жы­ры­выс­ка, амдыызында тода харыы чок, чүге дизе 30% ажыл­чыннарны чандырган дээрзин ол тайылбырлааш, график езугаар өре тыртар ажылдар улам­чылавышаан деп бадыткады. 

Айтырыгны суд приставтарындан дорт айтырар дээр болза, бо телефон дугаарларынче долгап болур:

Кызылда: 2-24-07, 8-9133412934

Кызыл кожуун: 9-18-77

Каа-Хем кожуун: 9-27-72

Бии-Хем кожуун: 2-12-41, 8-9133413034

Таңды кожуун: 2-12-14

Тес-Хем болгаш Эрзин кожууннар: 2-12-29

Чеди-Хөл кожуун: 2-22-90

Улуг-Хем, Чаа-Хол: 2-16-85, 8-9133413417

Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл: 2-13-31

Барыын-Хемчик: 2-14-54, 8-9133413534

Бай-Тайга: 2-10-70, 8-9133412434

Өвүр кожуун: 2-12-55, 8-9133413634

Мөңгүн-Тайга: 1-22-99, 8-9133413834

Тожу кожуун: 2-12-63, 8-9133413934

Тере-Хөл кожуун: 8-9235401988

Кызылда болгаш Кызыл кожуунда административтиг штрафтар  айтырар дугаарлар: 2-10-23, 3-18-76, 8-9133412534

#Шын

Предыдущая запись
Тожуда
Следующая запись
Барыын-Хемчикте «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг»
Меню