Рубрикалар

СУЛА САЛДЫНГАН АЖЫЫ ЧОК

«Вакцина салдыргаш бергедээри, COVID-19 халдавырлыг аарыгдан аарый бергени дег, коргунчуг эвес. 2021 чылдың январь айдан эгелээш республикага коронавирустан аараан улустуң саны көңгүс эвээжей бергеш турган, ынчалза-даа майдан тура аараан кижилер саны көвүдээнин эпидемиологтар демдеглеп турар. Ол чүнү чугаалап турарыл дээрге, Тываның чурттакчы чону коронавирустан камгаланырын кошкаткан, харын-даа мырыңай ындыг аарыг бар деп уткан. Ону Кадык камагалал яамызының сан-чурагайлары бадыткап турар. Бир эвес апрельде 59 кижи аараан болза, а майда аараан улустуң саны ийи катап көвүдеп, 113 чеде берген. Бөгүн безин 5 кижиниң аараанының лабораторлуг бадыткалын ТР-ниң Кадык камгалал сайыдының оралакчызы Айдың Сарыглар дыңнаткан.

— Бо удаада бо аарыг элээди уруглар аразында нептереп турар. Ажы-төлдү бо халдавырлыг аарыгдан чүгле вакцина дузазы-биле камгалап болур бис. 18 хардан өрү назылыг уругларга вакцинаны салып болур.

Респубиканың девискээринде бо хүнде 43 тарылга салдырар пунктулар ажылдап турар. Оларның 20-зи Кызыл хоорайда, а артканнары аңгы-аңгы кожууннарда. Бо чылдың күске чедир, республикага коллективтиг имунитетти чедип алыр дээш, эмчилер бүгү күжүвүстү ынаар мөөңнеп, ажылдап турар бис. Бир эвес Россияның өске регионнары-биле деңнээр чүве болза, тарылга талазы-биле бистиң республикавыс 15 дугаар черде чоруп турар. 85 регионнуң 15 дугаары дээрге, эң сөөлгүлерге хамаарышпас-тыр бис. Республикада ниитизи-биле 47 046 кижи коронавирус аарыынга удур тарылганы алган. Вакцинаның ийи катап салыр тарылгазын долузу-биле 33 013 кижи алган. Тарылгага хамаарыштыр планның 37,8 хуузу күүсеттинген – деп, Айдың Сарыглар тайылбырлаан.

Тарылга кылып турган үеде 51 кижиге вакцина салыры таарышпас дээрзин эмчилер тодараткан. Чамдык улус кадыының байдалының аайы-биле вакцина салдырып болбас, а бир чамдыызы тарылганың бир дугаар кезээн салдырыпкаш, ийи дугаарын салдырыксавайн баарлары база бар.
«Бир дугаарын салдырып алырга-ла чедер, ийи дугаарының херээ чок деп санаар улус бар. Организм халдавырлыг аарыгга удур туржуп шыдаар, күштүг болзун деп бодаар болза, тарылганың ийи дугаар кезээн салдырары чугула. Ам бо үеде сула салдынган ажыы чок. Вакцинаның бир дугаарын салдырыпкаш, бичии аарыырыңар чадавас. Ынчалза-даа ийи хире хонгаш, анаа апаар силер. Мен бодум база ол бүгүнү көрүп эртим. Аарышкыны бичии шыдажыпкаш, коронавирус хамчыындан камгалалды салдырып алырга эки ышкажыл» — деп, кадык камгалал сайыдының оралакчызы Айдың Сарыглар чугаалаан.

Коронавирустуң британ хевиринге салдырып алган вакциназы камгалаан дээрзин Айдың Сарыглар үлешкен. Апрельде Москваже ажыл-агыйжы сургакчылаашкынның соонда Тываже чанып оргаш, коронавирустуң өскерилген хевиринден аарый бергени сөөлүнде илереп келген ийи кижи-биле чаңгыс самолетка ужуп чанып келген болган. Катап анализтер дужаарга организмде корнавирус илеревээн. Вакцинаның ачызында халдавырлыг аарыг чыпшынмайн барган.
Вакцина салдырып алырынче далажыңар, сула салдынмаңар, оваарымчалыг болуңар, чонум!

Айдың ОНДАР.

#Вакцинация #Кадыккамгалаляамызы #COVID_19 #Тарылга #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Tuvanews

Предыдущая запись
ЧУРТТАР АРАЗЫНДА РЕЙСТЕР — КЫЗЫЛДАН
Следующая запись
ЦИРКТИҢ БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАРЫ ТЫВАДА…
Меню