Рубрикалар

Төлептиг эрттирип турар

Тыва Республиканың Чазааның Аппарат хуралынга эрткен чеди хонукта корум-чурум камгалалының болгаш бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс, республиканың иштики херектер органнарының ажылдакчылары, Соңгу Кавказ девискээринде дүшкүүрлүг байдалдыг черлерде боттарының албан-хүлээлгезин кандыг эрттирип турарының дугайында база чугаалашкан.
Бистиң республиканың Иштики херектер яамызының ажылдакчылары боттарының албан-хүлээлгезин Соңгу Кавказта кандыг эрттирип турарын хынап, аңаа чоокта чаа чораанын РФ-тиң Тыва Республика талазы-биле иштики херектер сайыды Юрий Поляков Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга тодаргайы-биле илеткээн. Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс албан-хүлээлгезин шыңгыы күүсе­дип турарын сайыт Юрий Поляков дыңнаткан.
Бистиң чаңгыс чер-чурт­тугларывыс боттарының албан-хүлээлгезиниң аайы-биле узун хуусаалыг сургакчылаашкынга баарга, оларның өг-бүлелериниң хамаарылгазы кандыгыл дээрзин Шолбан Кара-оол айтырган. Республиканың иштики херектер органнарының ажылдакчылары бүдүн чыл дургузунда Соңгу Кавказка боттарының албан-хүлээлгезин күүседип чоруптарга, оларның өг-бүлелеринге арай-ла таарымча чогун сайыт­ демдеглээн. Черле ынчаш чылдың-на 88 ажылдакчыларны бо дүшкүүрлүг девискээрже чорудары яамыга арай аар бооп турарын база ол чугаалааш, ынаар баарының хуусаазын чартык чыл кылдыр кызырар дугайында чагааны РФ-тиң Иштики херектер яамызынче кииргенин Юрий Поляков Тываның Баштыңынга чугаалаан.
Эрткен неделяда республикага 65 кем-хе­рек үүл­гедииш­кин­нери болган, оларның иштинде 2 кижи өлүрүүшкүннери. 49 кем-херектерни изии-биле истеп тодаратканын сайыт илеткээн.
Республикада корум-чурум­нуң байдалы нарын дээрзин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээш, удавас болур Шагаа болгаш Ада-чурттуң камгалакчызының хүнү байырлалдарының хүннеринде иштики херектер органнарының ажылын күштелдирер даалганы берген, корум-чурумну тударынга улусчу дружинниктерни хаара тударын саналдаан.

Предыдущая запись
«Бичии Лена», байырлыг». кажыыдап тур бис
Следующая запись
Найысылалда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрери-биле беш каът 6 бажыңны дужааган
Меню