Рубрикалар

»Тайга» станциязында ажылдар

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг «Тайга» станциязында чоруп турар ажылдар дугайында социал четкиде бодунуң арынынга бижээн.

«Тайга» станциязында хаак комплекизин эде кылыр ажылдар уламчылап турар. Эрткен чылын-на ажылдар эгелээн турган. Кызыл хоорайның чурттакчылары өг-бүлелери-биле аңаа дыштанып кээп турган. Дыка хөй үнелээшкиннерни социал четкиге алдым. Ындыг турбуже дыштанган улус дагдан бадып тургаш, кемдээшкиннер ап турган таварылгалар дугайында база бижип турдулар. Харыысалгалыг кижилерниң чедир кылбаан ажылы-дыр.

Бөгүн хаак станциязының бүгү девискээринге дыштанып келген кижилерге айыыл чок чорукту хандырарын инспекциядан негедим. Чедир кылдынмаан ажылдарны чайладыр үе бар-дыр.

Ол ышкаш «Тайга» турисчи комплексти тургузарының ийиги чадазында кылыр ажылдың хемчээлин дөзевилеп алдывыс. Тудугжулар бригадазы ийи айның дургузунда чунар комплекстиг лыжа хөлезилээр пунктунуң оран-савазын тудуп үндүрүпкеннер. Тудугжулар тудуг материалдарын Турандан садып алган.

Предыдущая запись
Хензиг-даа бол – идегел
Следующая запись
“Ак терге” маргылдаазы
Меню