Рубрикалар

ТАЙГА-ТАСКЫЛ ТАРЛАГ СУУРДА ИНТЕРНЕТ МООРЛАП КЕЛГЕН

“Чурагайлыг экономика” национал төлевилел

“Чургайлыг экономика” национал төлевилелдиң “Информастыг инфратургузуг” федералдыг төлевилелиниң ачызында 2021 чылда Бии-Хем кожууннуң 15 социал ужур-уткалыг объектизи: Туран хоорайда ийи библиотека, школалар, Аржаан, Өөк, Хадың болгаш Сөөш суурларда чагырга черлери болгаш ФАП-тар дүрген ажылдаар интернетке чедингеннер. Тарлаг суурда ФАП-ты интернет-биле хандырар ажылдар уламчылап турар.

”Дүрген ажылдаар интернетке бисти кошканы «Республиканың эмнелге информас-аналитиктиг системазы» деп тускайжыттынган программа-биле ажылдаар арганы берген. Эмнедикчиниң аарыының төөгүзүн ук программаже киир бижээн болуп турар. Бо болза инновастыг технологияларга болгаш информастыг чорудулгаларга үндезилеттинген кадык камгалалының эргелеп-башкарылгазының чаа майыы болур. Бистиң суурда 504 чурттакчы бар, оларның 125-и назы четпээн уруглар, 70 кижи — 60 хардан өрү назылыг. Тарылга календарын ёзугаар шупту уругларны сыкыртып турар мен, а улуг салгалдың кижилерин хан базыышкыны болгаш өске-даа хоочулар дүвүредип турар. Мээң ажылымның кол-ла угланыышкыны — профилактика болгаш эмчи бетиниң бирги дузазын чедирери болур. Эмчи дузазындан аңгыда кижи бүрүзүнге тускайлаң хамаарылга негетинер. Бир кижини оожургадыр, өскезиниң сеткил-сагыжын хей-аът киирер” деп, ФАП-тың фельдшери Долаана Ондар чугаалап турар.

Тарлаг суур кожуун төвүнден 36 километрде тайга-таскыл черде турар. Суурнуң хөгжүлдезиниң кол угланыышкыны – көдээ ажыл-агый. А интернетке коштунганы көдээниң ишчилеринге амгы үениң арга-шинектерин берип турар.

Интернетке коштунганы чурттакчыларга кожуун төвүнче барбайн күрүне ачы-дузазын алыр арганы бээр. А көдээ школалар болгаш уруглар садтары өөредилге чорудулгазын калбартыр, боттуң кадрларының билиин бедидер аргалыг апаар.

Артур ХЕРТЕК очулдурган.

#ТР_ниңнформатизацияболгашхарылзааяамызы #Интернет #Бии_хемкожуун #Чурагайлыгэкономика #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КЫЗЫЛДЫҢ ЕПАРХИЯЗЫНЫҢ 10 ЧЫЛ ОЮ
Следующая запись
СЕНТЯБРЬ 1 – ОНЗАГАЙ ХҮН
Меню