Рубрикалар

Тайга торуу чыгбаан, а хээлини алган

Коррупция – күрүнеге когарал. Республикада коррупциялыг кем-херектер албан-дужаалдыг кижилерниӊ хээли алыр чоруу-биле харылзаалыг болган.

Тываныӊ арга-эзим ажыл-агыйыныӊ талазы-биле Күрүне комитединиӊ эрги даргазы харылзаачы таварыштыр 595 муӊ рубль алган. Тайга торуу садып-сайгарып турар кызыгаарлаттынган харыысалгалыг кезек ниитилелдерниӊ төлээзи аӊаа хээли берип турган.

Ол Тыва Республиканыӊ арга-арыг фондузунга хамааржыр черлерден тайга торуу чыыр деп меге аренда керээлери чарып турган. А хээли берген ниитилелдер ол керээлерни Бойдус ажыглалыныӊ адырында хайгаарал талазы-биле федералдыг албанга көргүскеш, тайга торуун үндүр сөөртүрүн чөпшээрээн документини кылдыртып алыр.

Керээде бижээн чүүлү меге болган, ол ниитилелдер арендага алган черлеринден тайга торуу-даа чыгбаан.

Оон аӊгыда, ол-ла юридиктиг черлерниӊ төлээзи Тыва Республиканыӊ күрүнениӊ арга-арыг комитединиӊ даргазыныӊ оралакчызынга 40 муӊ рубль хээли берген. Арга-эзимден тоорук чыып, ажылдавайн турар куруг төлевилелге эки деп үнелел бижээн күрүне экспертизазын хоойлуга дүүшпес ёзу-биле кылып бээрин дилээн.

Албан-дужаалдыг кижиниӊ аайы-биле хээли алыр-бээринге дузалажып турган харылзаачы Тываныӊ арга-арыг болгаш бойдус яамызынга чагыртыр албан чериниӊ удуртукчузу болган.

Хээличилерниӊ үүлгедиглерин Россияныӊ ИХЯ-ныӊ экономиканыӊ айыыл чогунуӊ болгаш коррупцияга удур эргелелиниӊ, Россияныӊ Тыва Республикада ФСБ эргелелиниӊ ажылдакчылары оперативтиг дилээшкин ажылдарыныӊ үезинде тодараткан.

Бо фактыларга хамаарыштыр Россияныӊ Истелге комитединиӊ Тыва Респуликада истелге эрелелиниӊ, ИХЯ-ныӊ истекчилери кеземче херектерин оттурган:

РФ-тиӊ Кеземче дүрүмүнүӊ 291 чүүлүнүн 3-кү, 4-кү кезээниӊ «б» пунктузу «Хоойлуга дүүшпес ажылдарны биле тура кылып берзин дээш улуг хемчээлдиг хээлини албан-дужаалдыг кижиге харылзаачы таварыштыр бергени»,

РФ-тиӊ кеземче дүрүмүнүӊ 290 чүүлүнүӊ 5-ки кезээниӊ «в» пунктузу «Албан-дужаалдыг кижиниӊ улуг хемчээлдиг акша хевирлиг хээлини харылзаачы таварыштыр алганы»,

РФ-тиӊ Кеземче дүрүмүнүӊ 291.1 чүүлүнүӊ 3-кү кезээниӊ «б» пунктузу «Улуг хемчээлдиг хээли алыр-бээр чорукка дузалааны» деп кем-херектерни үүлгеткенин истеп турар.

Республиканыӊ ИХЯ-ныӊ парлалга албаныныӊ медээзи-биле белеткээн.

Предыдущая запись
Апрель 30 — Россияныӊ Өрт камгалалыныӊ хүнү.
Следующая запись
Алдарлыг механизатор — Амыр Кара-Сал
Меню