Рубрикалар

Тарылга ажылы эгелээн

Часкы хову ажылдарын чогуур үезинде эгелээрин база тарылга шөлдерин калбартып, мал оолдаашкынын онза хыналдага алырын Тываның Баштыңы апрель эгезинде-ле чугаалаан турган.

Оон ыңай тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткиирин база немей демдеглээн. Бо хүннерде республиканың девискээринде хову-шөлде тарылга ажылы эгелээн.

Сүт-Хөл кожуунда

  • Алдан-Маадыр сумузунда апрель сестиң хүнүнде-ле, Алаш суггарылга хоорзаларын ажыдып- хаар черлерин аштап, чонувус часкы хову ажылдарынга белеткенип эгелей берген.
  • Айыылдыг халдавырлыг аарыгга удур хемчеглерниң бир кезии — чоннуң аай-дедир чоруурун шеглээри болгаш бот-кызыгарлаашкын байдалын сагыы­ры, ынчангаш Сүт-Хөл кожуунче кежер Хемчик хемниң көвүрүүнде доктаамал доскуул­ду тургузуп, полиция болгаш эмчи ажылдакчылары-биле хөй-ниитиниң дружинниктери доктаамал ажылдап турар.

Оларның кол сорулгазы: 1) карантин үезинде хоозун чорук кылып турар кижилерни тодарадыры, торгаал онаары 2) грипп байдалы-биле аарып турар кижилерни тодарадыры 3) аң болгаш балык-байлаңны хы­дыыр төтчеглекчилерни кожуунче эрттирбези 4) багай шынарлыг, чажыт арага садар чиижең кижилерни тудары. Бо харыысалгалыг ажылда хаара туттунган кижилерге эптиг болзун дээш, кидис өгнү тиккен, иштинде дыштаныр орун-дөжекти, чунар-демир, аъш чем кылыр суугу болгаш газ-плита, дүнеки үеде чырыктар, бензогенератор-биле база харылзаа тудары-биле телефон-биле хандырган. Бо ажылга Адалар чөвүлели, албан-организациялар, сумулар чагыргалары идепкейлиг киржип, полиция болгаш эмчилерге дузалажып турар. «Демниг сааскан теве тудуп чиир» деп үлегер домакта ышкаш, бо берге -кезек үени демниг ажып эрте бээр бис, чонум!!!

  • Хөй чон чыылбас, карантин чарлааны-биле, Сүт-Хөл кожууннуң Камбы-лама башкызы Олег Шыдырааевич бүгү Тыва чонувуска база Сүт-Хөл кожуунга быжар-думаа келбезин дээш, чоннуң хей-аъды бедик болзун дээш, номналдарны, тариналарны хүннүң-не номчуп, буянныг херээн кылып олурда, кирип ужураштым.

Дайынчы Ондар, Сүт-Хөл кожууннуң  чагырга даргазы. #Шын

Предыдущая запись
Тайга-таңдывыстың ыяжы артар ирги бе?
Следующая запись
Мээң чаавам – эмчи
Меню