Рубрикалар

Теле-кичээлдерни эрттирип турар

Кожавыс Моол күрүнеде өөредилге черлериниң ажылын сентябрь бирээге чедир соксаткан. Моолдуң уруглар садтары, школалар, ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринде карантин уламчылап турар. Амгы үеде өөреникчилер бажыңнарында олурар. Онзагай чүүл, хүн бүрүде оларга эртем аайы-биле солун кичээлдерни тускай тургустунган программа аайы-биле телевидение четкилерин дамчыштыр чорудуп турар. Бо бүгүнү Моолдуң өөредилге, спорт, культура яамылары болгаш Моолдуң телевидение федерациязы кады ажылдап үндүрген. Теле-кичээл­дер класстар аайы-биле хүн бүрүде эртенги шакта болгаш дүъш соонда эртип турар.

Амгы үеде Моолда коронавирустан 16 хамааты аарып турар, оларның дөртү сегий берген. Ындыг-даа бол, бо хүнде Күрүнениң халдавырлыг аарыгларга удур төвүнде эмчиниң хайгааралында анализтиг шинчилелдер манап турар 207 кижи бар. Бо неделяда Сеул – Улан-Батор маршруттуг ужуп чедип келген тускай рейстиг самолеттуң пассажирлери, Моолдуң хамаатыларындан COVID-19 илередир шинчилелдерни алган. Оларның санында аарыгга каразыттырып турган 30 кижиден COVID-19 илереттин­мээн деп, Кадык-камгалал яамызы дыңнаткан.

Бо хүннерде делегейниң дөртен ажыг чурттарында Моолдуң чеди муң ажыг хамаатылары чуртунче дедир эглип чанар күзелин илереткен. Бо талазы-биле кижи саны көвүдеп турары-биле, байдал арай нарыыдап турар. Чүге дизе коронавируска удур ажылдап турар онзагай комиссияның дыңнадып турары-биле, тускай рейстерни чүгле ийи самолет күүседип турар. Даштыкы херектер яамызы хүн бүрүде өске чурттар-биле бодунуң хамаатыларын чуртунче чандырып алыры-биле дугуржулга ажылдарын чорудуп келген. Бир дугаарында, улуг назылыг, бичии уругларлыг, эмчилээр дээш чорупкан аарыг кижилерни болгаш ажыл-агый чок арткан хамаатыларны интернет четкизи таварыштыр бүрүткеп, Моолче чандырар. Ол ышкаш бо хүннерде Индияда өөренип турар үш чүс ажыг хуурак оолдарны чуртунче чандырар ийи чурт аразында дугуржулга ажылын чорудуп эгелээн.   

Ажыл-чок, акша-көпеек талазы-биле нарын байдалда турар Моолдуң хамаатыларының хөй кезии Австралияда бүрүткеттинген. Кезиишкин эртип, эмчилээр дээш чуртундан чорупкан кижилерниң саны хөй кезиинде Японияда. Япон күрүне амгы үеде бодунуң ниити кызыгаарын апрель 30-ниң хүнүнге чедир хагган. Аарыгны өөскүтпези-биле өске чурттардан келген бодунуң хамаатыларын Моолдуң Чазаа 21 хонуктуң дургузунда карантинче киирип турар. Олар улаштыр карантинни эрткен соонда, 14 хонуктуң дургузунда база карантинни сагып, бажыңынга олурар ужурлуг.

Амгы үеде Россияның аңгы-аңгы дээди болгаш ортумак өөредилге черлеринде өөренип турар Моолдуң ийи чүс ажыг студентилери бар. Олар база чуртунче чанар күзелин илереткен. Баш бурунгаар дыңнатканы-биле, ук хамаатыларның чедизи COVID-19-биле аараан, ийи кижи Москва хоорайда. Ындыг турбуже, бо хүннерде Моолдуң Чазаа Россияда өөренип турар бодунуң хамаатыларын чуртунче чандырып алыры-биле ажылды чорудуп турарлар. Бо хүннерде Москва, Иркутск, Улан-Удэ хоорайларда студентилер Бурятиядан кызыгаар дамчыштыр Моолче чанарлар. Ынчалдыр амдыызында ниитизи-биле делегейниң аңгы-аңгы чурттарындан самолет-биле 1800 хире, машина болгаш поезд оруунуң кызыгаарлары таварыштыр 6000 ажыг Моолдуң хамаатылары чуртунче чанып келген.

Россияның болгаш Моолдуң кызыгаары Алдын-Булак — Кяхта таварыштыр чанып турар Моолдуң хамаатыларын кызыгаарны эртип келген соонда, ол дораан Селенге аймакка карантиннеп кызыгарлаар. Амгы үеде ук кызыгаар таварыштыр март 27-де, Россиядан эртип келген Моолдуң хамаатызында COVID-19 аарыы илереттинген. Аарыг кижини тускайлап, эмчиде чыттырган.

Моолдуң Чазаа коронавирус аарыы-биле демисежип, аарыг кижилерни эмнеп турар эмчилерге болгаш ортумак эртемниг эмчи сестраларынга күрүнеден деткимче кылдыр ажылдакчы бүрүзүнге 500 000 -1 000 000 төгерикке чедир акшаны шалыңындан аңгыда, ай санында шилчидерин база дыңнаткан. 

Ольга ВОРОНА.

Моолдуң «Мedee.mn» деп медээ сайтызындан алган. #Шын

Предыдущая запись
Чаа-Хөлден бадыларның өг-бүлези мурнакчы
Следующая запись
Аңчылар каттыжып алгаш, хемчеглерни алганы дээре
Меню