Рубрикалар

ТЕРГИИН ЭР БАШКЫ МӨӨРЕЙИ ЭГЕЛЭЭН

2022 чылдың «Тергиин эр башкы» деп мөөрейниң му­ни­ципалдыг чадазы Кызыл хоо­райда эгелей берген. Найы­сылалдың 16 дугаар лицейин­ге 9 эр башкы чыглып, арга-дуржулгазы-биле үлешкен. Олар боттарының школаларында амгы үеде тургус­тунуп турар нарын айты­рыгларны чугаалашканнар. Бо башкылар кожууннарга, суурларга школалар иштинге болган мөөрейниң тиилекчилери.

Кызылдың мэриязының өөредилге департаментизиниң кол специализи Уула Шаравии:

– Бо өөредилге чылында школаларга болуп эрткен мөөрейлерниң түңнелдери-биле тос эр башкы муниципалдыг чадазынга киржир. Мөөрей ийи кезектен тургустунган. Бирги кезээ киржикчиниң бот киржилгези чокка болур. Ол кичээ­лин видео хевирге чорудар. Ук кезек февраль 14-тен 19-ка чедир болур. Мөөрейниң ийиги чадазында эр башкыларның киржилгези-биле класс шактары эртер. Аңаа бодунуң кылып чоруткан төлевилелин киржикчилер камгалаар. Мөөрейни жюри кежигүннери үнелеп, түңнелдерни үндүрер.

Башкы бүрүзүнүң ажылдары солун болгаш ажыктыг. Чижээ­лээрге, Кызылдың 16 дугаар лицейиниң төөгү болгаш ниитилел башкызы Саид Донгактың амгы үениң сан-чурагай технологияларын өөредилге албан черлеринге сайзырадырының дугайында төлевилели эрткен чылын шылгарааш, тиилекчи болган.

«Бо шагда өөредилгеге чаа чүүлдер, эгелээшкиннер херек. Чүге дээрге үе өскерлип, чурагайлыг чүс чыл эгелээн. Ынчалза-даа школаларывыс ам-даа шаандагы система-биле чоруп турар. Чаа үениң негелделерин чедир күүседип четтикпейн турар бис. Ынчангаш мээң төлевилелим чурагайлыг технологияларны өөредилге программазынче киирип, өөре­никчилерни бо талазы-биле белеткээр дугайында. Эр башкыларга көрдүнген мөөрейлер оларның хей-аъдын көдүрүп, улам сайзыраарынга идиг болур. Амгы үеде школага эр башкылар чугула херек. Корум-чурум, өөредилге-даа талазынга эр башкының ажылы эки түң­нелдерни эккээр дээрзинге чигзиниг чок» – деп, Кызылдың Ч.Н. Хомушку аттыг 16 дугаар­лыг лицейниң төөгү болгаш ниитилел башкызы Саид Донгак чугаалаан.

«Бо конкурска киржирге, эр башкыларга улуг деткимче болгаш идиг-дир. Черле ынчаш, школаларга эр башкылар херек. Чүге дээрге эр башкы дээрге, бир дугаарында, школаның ат-алдарын бедидип, ооң статузун көдүрүп турар. Эр кижи-биле эр кижи ажылдаарга, ынчан кончуг эки үре-түңнелдиг болур деп бодаар-дыр мен» – деп, Кызылдың интернационал-дайын­чылары аттыг 12 дугаар школазының күш-культура башкы­зы Аржаан Саая демдег­лээн.

«Тергиин эр башкы» мөөрей­ниң муниципалдыг чадазынга тии­лээн башкы дараазында регио­нал­дыг чадазынга киржир аргалыг.

А. ОНДАР.

Предыдущая запись
МУГУР-АКСЫНДА ЭЛЕКТРИ ЧЫРЫЫН БЕРИПКЕН
Следующая запись
ЭРТЕМ-БИЛИГНИҢ ТАВАА — УРУГЛАР САДЫНДА
Меню