Рубрикалар

Тиилекчилерге байыр чедириишкин

»Чаңгыс демниг Россия» тиилекчилер — Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарының бажыңнарынга барып четкеш, байыр чедирерин уламчылап турарлар.

»Чаңгыс демниг Россия» партиязының Регионалдыг Политиктиг чөвүлелиниң Президиумунуң кежигүнү Аяс Монге Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Крутиковаю Анатолий Михайловичиге байырын чедирген:
»Хоочуннарның бажыңынга чедип барып, байыр чедирери чаагай чаңчыл апарган. Чылдан чылче оларның саны эвээжеп олурар болгай, ынчангаш бис бодунцң амы-тыны-биле үрде манаан тиилелгени биске эккелген шак бо кижилерниң мурнунга төлеттинмес өрелиг бис деп утпас ужурлуг бис. Хоочуннарывыска канчаар-даа аажок өөрүп четтирип чоруур бис. Ынчангаш ханы хүндүткеливис илередии кылдыр бо хүн дайын хоочуну Крутиков Анатолий Михайловичиге байыр чедирип чордувус.
Силерге алдар-хүндү, Силерге чавыс мөгеер бис! Силерниң ажыл-ижиңер уттундурбаан, сооңарга арттырып каан чедиишкиннериңер салгалдарга хөй-хөй чылдарда өгбелериниң кайы хире коргуш чок, дидим кижилер чораанын сагындырар».
#ТиилелгеХүнү #ДеньПобеды #Тыва

Предыдущая запись
УЛУГ ТИИЛЕЛГЕНИҢ 77 ЧЫЛЫ ТИИЛЕКЧИЛЕРНИҢ ТУРАСКААЛЫНГА ЧЕЧЕКТЕР
Следующая запись
ЭРЕС-МААДЫРЛЫГ ЧОРУУ ДЭЭШ
Меню