Рубрикалар

ТИИЛЕЛГЕ — БАЙЫРЛААРЫНГА ЧЫЛДАГААН ЭВЕС

Бүгү российжи бадылаашкын үези сентябрь 17–19 хүннерде Тывага Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутаттарының соңгулдалары, Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының хуусаа бетинде соңгулдалары болгаш тус черлерниң Төлээлекчилер хура­лдарының депутаттарының соңгулдалары эрткен.

Сентябрь 20-ниң хүнүнде респуб­ликаның Соңгулда комиссиязы бодунуң сайтызынга бадылаашкыннарының баш бурунгаар түңнелдерин парлаан.

Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутадынга Тываның чаңгыс мандаттыг № 32 соңгулда округундан политиктиг партияларның мурнундан чеди төлээ кордакчылап турганнар. Соңгукчуларның бадылаашкыннарының баш бурунгаар түңнелдери ёзугаар
Россияның либерал-демократтыг пар­тиязының мурнундан Эрес Кара-Сал – 3 215, “Чөптүг Россия – шын дээш” политиктиг партиядан кандидат Ренат Ооржак – 8 948, Пенсионерлер партиязындан Михаил­ Санчай – 1 945, Россияның “Ногааннар” экологтуг партиязындан Аян Соян – 1 279, Россия Феде­рациязының Коммунистиг партиязындан Роман Тамоев – 3 792, «Родина» партиядан Аяс Чудаан-оол 4 148 соңгукчунуң деткимче бадылаашкынын алганнар.

Тываның чаңгыс мандаттыг №32 соң­гулда округундан Россия Феде­рация­зының Күрүне Думазының депутадынга “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг пар­тияның мурнундан кандидат Айдың Сарыг­­лар соңгукчуларның эң хөй бадылаашкынын алганын баш бурунгаар түңнелдер көргүскен – 89 061 бадылаашкын.

Эрткен соңгулдалар мурнуу чарыын­да болгаш бадылаашкыннар үезинде Ты­ваның чурттакчы чонунуң кичээнгейи колдуунда Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының хуусаа бетинде соңгулдаларынче угланган. Бо бедик албан-дужаалга беш кандидат кордакчылап турганнар: Айлаңмаа Каң-оол, Андрей Сат, Чойгана Седен-оол, Владимир Васильевич Чесноков болгаш Владислав Товарищтайович Ховалыг. Бадылаашкыннарның баш бурунгаар түңнелдери-биле алырга, Айлаңмаа Хомушкуевна Каң-оол – 2 930, Андрей Алдын-оолович Сат – 1 695, Чойгана Шивит-ооловна Седен-оол – 3 528, Владимир Чесноков 2 257 соңгукчунуң деткимчезин алганнар.

Владислав Ховалыг дээш Тываның соңгукчуларының 89,79 хуузу боттары­ның үннерин бергеннер –кончуг күштүг деткимче.
Тыва Республиканың Баштыңы – Ча­зааның Даргазының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг хөй көвүк чугаазы чок, арга-дуржулгалыг ажыл-агыйжы удуртукчу дээрзин чон херек кырында биле берген. Ынчангаш соңгукчуларның хөй кезии ону бадылаашкыны-биле деткээн.

Соңгулдаларга чоннуң улуг деткииш­кини-биле холбаштыр Владислав Ховалыгга байыр чедириишкиннери интернетте Вконтакте четкиде ооң арынында хөй. Оларның аразында Орлан Тюлюштуң “Силерге бүзүрээр бис, Товарищтайович! Чедиишкиннерни болгаш бүзүрелдиг соратниктерни күзедим” деп бижээнинде байыр чедириишкининден аңгыда, кичээндириг база бар деп болур. Владислав Ховалыг-биле кады ажылдаар бедик азы чавыс албан-дужаалдыг даргалардан республиканың ажык-дүжүү дээш ажылдың түңнелдери дыка хамааржыр.

Вконтакте четкиде арынынга сентябрь 14-те «Суугуларны солууру, көвүрүглерни азы школалар, спорт залдары болгаш культура бажыңнары ышкаш социал объектилерни септээри азы тудары дээш бистиң ажылывыстың түңнелдери кижилерниң чуртталгазынга дорт салдарлыг” деп, Владислав Ховалыг бижээн. Бо одуруглар-биле Чойган Хомушкунуң байыр чедириишкини үннеш: “Силерниң берге ажыл-ижиңерге чедиишкиннерни күзедим”.

Сентябрь 17 – 19 хүннерде соңгукчу­лар­ның бадылаашкыннарының баш бурунгаар түңнелдерин республиканың Соңгулда комиссиязы чарлаан соонда, Тываның массалыг информация чеп­сектериниң төлээлеринге кыска пар­лалга конференциязының үезинде: “Бадылаашкыннарның түңнелдеринге хензиг-даа чигзиниишкиннер турбазы-биле республиканың Соңгулда комиссиязынга бодунуң ажылын ылаптыг болгаш шынарлыг доозар арганы аңаа берээлиңер – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан. – Соңгулдаларга тиилелге ону байырлаарының чылдагааны эвес-тир. Тиилелге дээрге соңгуттуруп алган кижи­лерге оруктуң чүгле эгези-дир. Соң­гуттуруп алган кижи бүрүзү аңаа берген бүзүрелди хүн бүрүде херек кырында бадыткаар ужурлуг. Айтырыглар ам-даа хөй. Байдалды шыңгыы кичээнгейге тудар, шиитпирлерни шалыпкын хүлээп алыр херек. Ынчангаш үүле-херек, ажылче кириптээлиңер”.

Бүрүткелде соңгукчуларның 83 хуузу сентябрь 17 – 19 хүннерде бадылаашкыннарга келгенин Владислав Ховалыг демдеглээш, Республиканың Баштыңы кым болуру, Күрүне Думазынга болгаш кожууннарның Төлээлекчилер хуралдарынга оларның эрге-ажыктарын кымнар төлээлээри, чуртка болгаш республикага келир үеде чүү болуру кижилерге кончуг чугула дээрзин Тывага соңгулдалар көргүскенин ол онзалап айыткан.

Шаңгыр-оол МОҢГУШ.

#Соңгулдалар #Тываныңсоңгулдакомиссиязы #Түңнел #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
МӨӨРЕЙ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР
Следующая запись
ТАР ҮЕЗИНИҢ ЭҢ ШЫЫРАК МӨГЕЛЕРИ
Меню