Рубрикалар

ТОДАРГАЙ ХАРЫЫНЫ БЕРГЕН

Тыва Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Сандан 3 хардан 7 харга чедир уруглар акшазының төлевиринге хамаарышкан чидиг айтырыгларга тодаргай харыыны берген.

— Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Ай санында уруглар (3-тен 7 харга чедир) акшазының төлевиринге хамаарышкан хөй айтырыглар көдүрлүп турар.

Шак ындыг социал дузаламчы 2020 чылдан эгелээн болгай. 2020 чылда 3-тен 7 харга чедир уругларга көрдүнген 1 998,0 сая рубльди 28 929 алыкчыларга үндүрген.

2021 чылда республиканың бюджединге эгезинден тура 2 384, 4 сая рубль көрдүнген. Бо чыл дургузунда билдириишкин киирген улустуң саны (2021 чылдың он айының дургузунда 29 408 билдириишкин кирген) өзүп турары-биле база 2021 чылдың январь 1-ден эгелээш, ол төлевирлерниң хемчээлиниң өскени-биле алырга, бир уругга-ла амыдыраарынга эргежок акша хемчээлиниң 50 хуузу болур 6106, 5 рубльди, азы 75 хуузу болур 9159, 75 рубльди, азы амыдыраарынга эргежок акша хемчээлиниң 100 хуузу болур 12 213, 0 рубльди (ооң мурнунда 5661,0 рубль көрдүнген турган) бир уругга төлээр дээрге, акша чедишпес апарган. Бо чылдың сентябрь 17-де Тыва Республиканың Чазаа биле Россияның Күш-ажыл яамызы республикага 329,9 сая рубльди (республиканың бодунуң немелде акшаландырыышкыны-биле 333, 3 сая рубль) аңгылаар дугайында немелде Дугуржулгага ат салган.

Ооң түңнелинде, амгы үеде республика бюджединде үстүнде төлевирлерге 2 717,7 сая рубль көрдүнген. Ниитизи-биле 2682,3 сая рубль акшаландырыышкынны чоруткан, азы 98, 7 хуузун. Октябрь айның уруглар акшазын долузу-биле 9 кожуун алган, а 10 кожуун — долу эвес. Ниитизи-биле октябрь айның төлевиринге немелде 61, 1 сая рубль херелеттинип турар.

Шак ындыг байдал чүгле Тывада эвес, өске регионнарда база дөмей. 2021 чылдың октябрь 18-те РФ-тиң Чазаа регионнарның 3-тен 7 харга чедир уругларга көрдүнген төлевирлерин чорудары-биле 28 млрд рубльди Чазактың курлавыр фондузундан үндүрген, ооң иштинде Тывага 455,3 сая рубльди хувааган. Көрдүнген чурум ёзугаар Тыва Республиканың Чазаа биле Россияның Күш-ажыл яамызы 2021 чылдың октябрь 27-де Дугуржулгага ат салган. Оң түңнели-биле 2021 чылдың октябрь 28-те акшаландырыышкын кирери манаттынып турар. Кажан ол акшаландырыышкын болурга, ол дораан кожууннарның чедир албаан акшаландырыышкыны 61,1 сая рубль кожууннарның саң-хөө органнарынче, Күш-ажыл болгаш социал политика эргелелдериниң агар санынче, оортан — уруглар акшазының алыкчызының хууда агар санынче шилчидер. Ол акшаларның шилчиири кандыг банкыда агар санны ажыдып алганындан база хамааржыр. Ажаалга банкызындан (Сбербанк) алыр улуска октябрь 29-ка чедир акшазы шилчип кээр, ноябрь 1-2 хүннеринде Россельхозбанкыдан алыр улустуң карталарынче акшалар шилчиир.

Эштер! Уруглар акшазының төлевиринге хамаарышкан айтырыг Тываның Чазак Даргазының шыңгыы кичээнгейинде турар. Күш-ажыл аямызының талазындан бүгү ажылды чорудуп турар. 2021 чылдың ноябрь, декабрь айларда уруглар акшазының төлевирлери Россияның Чазааның деңнелинге шиитпирленир болгаш, бүгү хоойлу-дүрүмде көрдүнгени немелде Дугуржулга ёзугаар болур. Шак ындыг чурум — хоойлужудулганың негелдези, ону бүгү регионнар күүседир апаар.

Ынчап кээрге, уруглар акшазын алыр ужурлуг улус шупту алыр.

ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының медээзинден К. МОНГУШ белеткээн.

#ТР_ниңкүш_ажылболгашсоциалполититкаяамызы #Уругларгатөлевиракшазы #Социалайтырыглар #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТӨРЭЭН ДЫЛ – САЙЗЫРАЛДЫҢ БИР ОРУУ
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ СОЦИАЛ-ЭКОНОМИКТИГ ХӨГЖҮЛДЕ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН
Меню