Рубрикалар

ТОКИО-2020 БОЛГАШ ОЛИМПИЙЖИ ТЫВАЛАР

Дүүн, июль 23-те, Японияның найысылалы Токио хоорайда 32 дугаар чайгы Олимпий оюннары ажыттынган.

Бо удаада Олимпий оюннарын бир чыл соңгаар­латкан-даа болза, реклама болгаш маркетингилиг сорулгалыг Олимпиаданы “Токио-2020” деп адаарын Делегейниң олимпий комитеди шиитпирлээн. Ол ышкаш Олимпий оюннарының девиз-кыйгырыын база өскерткен.

Олимпий оюннарының девизи төөгүден мурнунда «Оон-даа дүрген, оон-даа бедик, оон-даа күштүг» дээр турган болза, ам ону «Кады – оон-даа дүрген, оон-даа бедик, оон-даа күштүг» деп «кады» деп сөс немээш, өскерткен.

Ооң кол утказы – делегейде хамчыктыг аарыг ковид-19 кедереп турда, ону шупту КАДЫ тиилеп үнер бис деп тайылбырлап турар. Орустап «Быстрее, выше, сильнее – вместе» деп девиз латин дылга «Citius, altius, fortius – communis» болур.

Токио-2020 Олимпиадага хостуг хүрешке Казахстанның олимпийжи чыынды командазының кежигүнү бооп, чаңгыс борбак тыва, Артас Санаа (казах ады Нурислам Санаев) киржир.

Россияның олимпийжи чыынды командазы Токио-2020 Олимпиадага Россияның тугунуң адаанга киржирин, россий олимпийжилер хөйү-биле сөөлгү 10 чыл иштинде хоруглуг допинг ажыглап турган деп сылдап алгаш, хоруп каан. Ынчангаш Россияның олимпийжи чыынды командазын Россия мурнундан киржирин безин хоруп каанындан, бистиң чурттуң командазын Россияның олимпийжи комитединиң чыынды командазы деп адаар болган.

Ынчалдыр Россияның спортчулары Токио-2020 Олимпиадага тиилээш чемпионнап каар болза, шаңнал-мактал ёзулалы болуп турда, Россияның ыдык ырын салбас, ооң күрүне тугун көдүрбес кылып каан. Оларның орнунга Россияның олимпий комитединиң тугун көдүрер болгаш Чайковскийниң симфониязындан үзүндүнү салыр.

Токио-2020 Олимпиадага Россияның спортчулары Россияның тугун чураан, Россия деп бижип каан тускай идик-хеп безин кетпес кылдыр хоруп кааны – Олимпий оюннары сөөлгү чылдарда дыка-ла политика-биле холбашканын, бистиң чуртувус Россияны бүгү тала-биле кызып-кыйып турары оон безин көстүп турар.

Өске күрүне – Казахстан дээш Олимпиадада киржип турар-даа болза, Тываның төлептиг болгаш ховар оглу болганда Артас Санаага Токио-2020-ниң шаңналдыг черинче кирип, баштайгы олимпийжи медальды Тываже эккээрин күзээр-дир бис.

Артастың мурнунда база-ла чайгы Олимпиадаларга киришкен тываларга олимпийжи шаңналдарга чедир чүгле бир-ийи-ле базым четпейн барган деп билир бис.

Ол дээрге Американың Каттышкан Штаттарының (АКШ) Атланта хоорайга 1996 чылда болган Олимпиадага хостуг хүрешке Россияның адын камгалап хүрешкен, ам бистиң аравыста чок Чечен-оол Монгуштуң 4-кү черни алганы болур. Чечен-оол Монгуш ынчан хүлер медаль дээш сөөлгү салыынга ойнадыпканы кончуг хомуданчыг болган. Олимпиаданың хүлер медаль шаңналынга чаңгыс базым четпейн барганывыс ол болган.

Ол-ла Атлантага Олимпиадага ча адарынга Елена Достай база Россияның чыынды командазының мурнундан киришкеш, олимпийжи шаңнал-макталга ийи базым четпейн, 6 дугаар чер алган турган.

Улуг херээжен улус аразынга хостуг хүрешке Европаның 3 дакпыр чемпиону, Делегейниң 2 дакпыр вице-чемпиону Лориса Ооржак 2004 чылда Грецияның найысылалы Афины хоорайга болган чайгы Олимпий оюннарынга чедиишкинниг киришкеш, алдын азы мөңгүн, дора дизе хүлер медальды чаалап эккээр боор деп идегеливис база-ла чаңгыс базым четпейн чыткаш бүтпейн барган. Лорисавыс ынчан 5-ки черге арам-саар­лап каан турган.

Бо удаада Токио-2020 Олимпиадага Делегей чемпионаттарының мөңгүн болгаш хүлер медальдарын чаалап ап чораан, Азияның чемпиону Артас Санаа адын камгалап хүрежип турары, Артасты чалап алгаш, ооң спортчу бедик чедиишкиннерни чедип алырынга бүгү эки байдалдарны тургузуп бергени Казахстанче болгаш өскен-төрээн чурту Тываже кандыг-даа өң-чүзүннүг болза хамаанчок олимпийжи медальды чаалап эккээрин Тываның болгаш Казахстанның чону манап турар.

Мерген КЫРГЫС.

#Олимпиада_2020 #Токио #Спорт #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НЕДЕЛЯНЫҢ ОНЗАГАЙ БОЛУУШКУННАРЫ
Следующая запись
Чаңгыс хүнде 8 кижи амы-тынындан чарылган
Меню