Рубрикалар

ТУДУГ АКШАЗЫН БУЗУРГАН

Республикада өскүс уругларга чурттаар оран-сава болгаш спорт школа тудугларыныӊ 5 сая рубль акша-хөреӊгизин бузуруп оорлаан барымдааны истекчилер тодараткан.

Тыва Республиканыӊ Прокуратуразы албан ёзу сайтызынга ол дугайында дыӊнадып бижээн.

РФ-тиӊ Кеземче дүрүмүнүӊ 159 чүүлүнүӊ 3-кү кезээ, 159-ку чүүлүнүӊ 4-кү кезээнде көрдүнген «Бузурукчу чоруктуӊ» кеземче херээн истелге органнары истеп көргеш, улуг болгаш онза улуг хемчээлдиг акша-хөреӊгини оорлаан деп чогуур бадыткалдарын илередип тыпкан. «Энетудуг» ниитилелдиӊ удуртукчузу «Кристина» КХН-ниң өмүнээзинден улуг сан-түӊнүг хөреӊгини бузуруп алган.

Кызыл, Барыын-Хемчик, Мөӊгүн-Тайга кожууннарда өскүс болгаш ада-иезиниӊ хайгааралы чок арткан уругларга оран-сава тударынга көрдүнген, ол ышкаш Өвүр биле Эрзин кожууннарга спорт школа тудар дээш, «Өөредилге» национал төлевилелди боттандырарынга аӊгылаан 5 сая рубль акша-хөреӊгини ооӊ холгааргап оорлааны илерээн.

«Энетудуг» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиӊ удуртукчузунга хамаарыштыр кеземче херээниӊ буруудадыр түӊнелин республиканыӊ оралакчы прокурору бадылаан. Бузурукчу чорук дугайында кеземче херээн алыс ужуру-биле сайгарып көөр кылдыр ону Кызыл хоорай судунче чорудупкан.

Р.Демчик очулдурган.

Предыдущая запись
ӨГ-БҮЛЕГЕ ЧАЗАКТЫӉ ДӨМЕК-ДУЗАЗЫ
Следующая запись
ТЫВА 29 ДУГААР ЧЕРДЕ
Меню