Рубрикалар

 Тудуг объектилерин хынаанСубботада, апрель 10-да, республика Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг солагай талакы дачаларда школа, демир-бетон кылыглар заводу, Бай-Хаакскаяда база Спутник микрорайонунда уруглар садтары – тудуг объектилеринге четкен.
Солагай талакы дачаларда сентябрь 1-де ажыглалга кирер школа тудуу 95 хуу беленин республика баштыңының түр када күүседикчизи көргеш, ам чөпшээрел болгаш лизенция документилерин чогуур хуусаазында чедип алырын демдеглээн. Владислав Ховалыг чылыдылга системазын база вентиляция хоорзаларын онза хынап, школа девискээрин чаагайжыдып эгелээрин айыткан.
“Школа назынныг 2 муң хире уруглар мында чурттап турарын билир бис. Хоорайда школаларга канчап чедип алырыл деп чидиг айтырыг оларны дүвүредип турар. Ынчангаш сентябрь 1-де ол уруглар чурттап турар черинден ыравайн, бодунуң микрорайонунда школага парта артынга олурган турары чугула. Бо удаада солагай талакы дачаларда туттунуп турар школа дугайында чугаа чоруп турар. Тудугжулар кол оран-савада ажылдар 95 хуу туттунганын чугаалаан. Аңаа херек кол дериг-херекселдерни садып алган, материалдар четчири-биле бар.
Мен бодаарымга, чоокку үеде ажылдар доостур, чүгле чаагайжыдылга хемчеглери артып каар хире-дир. Ону база сайгарып чугаалажып, планның төлевилелин көрдүвүс. Ажылдарны кылып күш четтигиптер бис деп бодаар мен, күш четтигер ужурлуг бис. Россияның Чазак Даргазы кандыг негелде, хуусаа салганын шуптуңар билир силер. Ол даалганы албан күүседир хүлээлгелиг бис “– деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.
Ооң соонда Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг “Восток” КХН-ниң удуртукчузу Сергей Уюсов-биле ужурашкан. Владислав Ховалыг демир-бетон кылыгларының хемчээли, ооң бүдүрүлгези-биле таныжып, тускай дериг-херекселдерлиг ажылчын олуттарны база белен продукция складын көрген. Боттуң тудуг материалдарын үндүрүп эгелээрге, республикага чуртталга оран-савазының дөрбелчин метриниң өртээ кудулап, кижилер чаа бажың-балгатты садып алыр аргалыг апаар деп ол демдеглээн.
«Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программа чорудуу-биле ук объектини боттандырган. Ажыл-ишче чаа шымныгып кирген кижи меңээ, бо төлевилелди чедиишкинниг боттандырган киржикчи-биле көржүп ужуражыры солун-дур. Чуртталга оран-сава рыногунда негелде улуг деп билир силер. Боттуң тудуг материалдары-биле туттунуп эгелээр болзувусса, дөрбелчин метрде ооң үнези кудулаар. Дыка хөй чонувус чаа чурттаар оран-саваны садып ап, кижи бүрүзү амыдырал-байдалын экижидип болур» – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.
«Восток» КХН «Демир-бетон кылыгларының бүдүрүлгезин организастаары» төлевилелдиң талазы-биле конкурстуң тиилекчизи болганын сагындыраал. ТР-ниң Тудуг яамызы ук организация-биле дугуржулганы чарган. Демир-бетон кылыглар бүдүрер дериг-херекселдер садып алырынга 50,110 млн.рубльга 12 керээ чардынган, завод тударының ажыктыынга техниктиг-экономиктиг үндезинни ажылдап кылырынга 1 керээни 0,400 млн.рубль түңге чарган.
Заводтуң девискээринде чаа дериг-херекселдер тургузар шөлчүгештерни белеткээн, склад өрээлдерин планнап, ооң шөлүн улгаттырган, дериг-херекселдер салыр черлерниң таваан быжыглаан, энергетика күчүзүн улгаттырар дээш 630 кВт күчү-күштүг трансформатор подстанциязын садып салган.
2020 чылда 29 026 м3 демир-бетон кылыгларны бүдүрген, азы планны 100,9 хуу күүсеткен. План езугаар 15 кижини ажылда тургускан. 2024 чылга чедир ук инвестиция хемчээн боттандырганындан 50 кижини ажылга тургузар, бетон болгаш демир-бетон кылыгларының хемчээли 2 катап көвүдээр ужурлуг.
Уруглар садтарының тудуунга хамаарыштыр Владислав Ховалыг ол тудугларны шынары тулган болур ужурлуг дээрзин айтып, харыысалгалыг органнар ооң эки күүселдезинче онза кичээнгейни углаар ужурлуг деп демдеглээн. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелериниң түр када күүседикчизи уруглар садының девискээрин кезип тура, тудуг ажылдарын шапкынчыдарын дагзып, дараазында ооң канчаар чоруп турарын хынап эвес, а ону РФ-тиң Чазак Даргазының айыткан хуусаазында хүлээп алыр дээш келирин дыңнаткан.
 
Предыдущая запись
«ДЕМНИГ, БУРУНГААР БАЗЫМНАР КЫЛЫРЫВЫС ЧУГУЛА»
Следующая запись
«ДЕМНИГ, БУРУНГААР БАЗЫМНАР КЫЛЫРЫВЫС ЧУГУЛА»
Меню