Рубрикалар

ТЫНЫН АЛГАН ЭМЧИЗИ — КОЛ МААДЫРЫ

Эртип турар чылдың база бир көскү болуушкуну — Ак-Довурак хоорайда асбест комбинадының эрги тудуунуң буступ баткан аар бузундуларының адаанга бастырган кижиниң амы-тынын камгалап алыр дээш, тыва эмчиниң дидим, шиитпирлиг кезиишкин кылганы болур.

Чугаа Республиканың бир дугаар эмнелгезиниң бертик-межел салбырының эмчизи Эргил Доржуевич Чадамба дугайында чоруп турар дээрзин сагындырып каалы.

Шынап-ла, дайын үезинде-биле дөмей, довурак-доозуннуг, соок, ооң кадында бичии эпчок шимчээшкин кылыр болза, боду база бузундуларга бастырып болур турган айыылдыг байдалга кезиишкин кылырынче чүгле дидим болгаш ёзулуг профессионал эмчи диттигип­ шыдаар. Шак ындыг эмчи Тывада бар болганынга чон өөрүп, чоргаарланып турар. Оон-даа артык, бузунду адаандан дириг арткан кижиниң кол маадыры ол эмчи болуп артар дээрзинге чигзиниг чок.

Ак-Довуракка болган таварылга соонда Республиканың бир дугаар эмнелгезиниң бертик-межел салбырынга аарыг кижини улаштыр эмнээш, декабрь 23-те эмнелгеден үндүр бижээн. Ол дугайында ук эмнелгениң улуг эмчизиниң оралакчызы Айдың Серен-оол дыңнаткан: “Бо аарыг кижи эгезинде кылымал комага чыткан, оон реанимацияга берге байдалдыг улус аразынга эмчиниң дүн-хүн чок хайгааралынга турган. Амгы үеде ооң кадыы экижээни-биле стационарлыг эмнээшкин аңаа ам хереглеттинмес”.

Ол ышкаш бо аарыг кижи бузунду адаанга чыдырда, салааларының чамдыызы доңган болган. Эмчилер доңган салааларын кезер ужурга таварышкан, а оң талакы холун бүрүнү-биле камгалап ап шыдапкан. Салаалар харааданчыг харын, ындыг-даа болза тынныг артканы кол дээрзин Александр билип турар. Ол эмнелгениң бүгү-ле эптиг байдалдарлыг, аңгы телевизорлуг палатазынга чыткан. Александр эмчилерге, ылаңгыя ооң амы-тынын камгалаан эмчизинге четтиргенин илередип турар: “Ак-Довуракка айыыл-халап болган үеде медерелим ышкыныпкан турган болгаш, чүнү-даа сагынмас-тыр мен. Ынчан мээң-биле чүү болуп турганын эмчилер шуптузун чугаалап бердилер. Эргил Доржуевичиге канчаар-даа аажок четтиргеним илередир-дир мен. Ол мээң амы-тыным алган маадырым-дыр. Ол ышкаш ёзулуг бедик мергежилдиг эмчи дээрзин бо эмнелгеге чыткан үемде, кезээде кичээнгейлиг, эки хамаарылгазындан көрдүм”.

Амгы үеде Тываның болгаш Хакасияның Кадык камгалал яамылары демнежип, Александрны чандырарынга дузалажыр айтырыгны шиитпирлеп турар.

К. МОНГУШ белеткээн.

#Ак_довуракхоорай #Асбесткомбинады #Эргилчадамба #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ДЫШТАНЫЛГА ДӨРТ ХОНУК УЗААР
Следующая запись
ВАКЦИНАЦИЯ ЯНВАРЬ 3-тен УЛАМЧЫЛААР
Меню