Рубрикалар

“ТЫВА 100 ЧЫЛ ДУРГУЗУНДА: БОЛУУШКУННАР, БАРЫМДААЛАР, КИЖИЛЕР”

Мындыг аттыг фоточуруктарлыг альбом ТАР-ның 100 чылынга уткуштур үнген. Медиатөлевилелдиң угланыышкыны Тыва Арат Республиканың 100 чылының темазын чүс чылды өттүр көрүүшкүн-биле чырыткан. Фотоальбомнуң арыннарын баштай ажып көрген кижилерниң бирээзи Владислав Ховалыг, ооң дугайында ол бодунуң блогунда бижээн.

“Чаа үнген, чуруктарлыг “Тыва 100 чыл дургузунда: болуушкуннар, барымдаалар, кижилер” деп төөгү альбомун холга алгаш, төрээн черимниң чүс чыл төөгүзүнче шымны берип-тир мен. Эрткен вектиң 20 чылдарының эгезинде будулгаазынныг үениң болуушкуннары каракка көстүп кээр чорду: хамааты дайынының болгаш интервенцияның коргунчуг болуушкуннары, Суг-Бажынга төөгүлүг шуулган, республиканың улам ыңай сайзыралының угланыышкынының дугайында кожууннарның чагырыкчыларының аразында изиг-изиг маргыжыышкыннар. Совет Россияның хайгааралының адаанга бот-догуннаашкынны чедип алыры-биле кады шажын-чүдүлгени болгаш тыва улустуң чуртталгазының үндезин көшкүн хевирин чок кылыры.

Ада-чурттуң Улуг дайынынга тиилелгени чоокшуладыры-биле акы-дуңма совет чонну тыва улус шыдаар-ла шаа-биле чаңгыс демниг деткээн. Совет Эвилелиниң составынга киргени болгаш республиканың улам ыңай шапкын хөгжүлдези. Удавас коммунизм келиринге, шупту кижилер аас-кежиктиг чурттай бээринге совет хамааты кижи бүрүзү бүзүреп турган бодумнуң чаш үемни болгаш аныяк назынымны сактып келдим. Ооң соонда Совет Эвилелиниң сандарап дүшкени болгаш эде тургустунуушкун үези. Чаа муң чылдың эгези болгаш республиканың чаа идегелдери.
Альбомну холдан салбайн көрүп олурумда, бир шак билдиртпейн эрте берген болду. Тыва күрүнени тургускандан бээр эрткен чүс чылды улам ханы билип алырынга альбом дузалады.

Республиканың төөгүзүнде онзагай болуушкуннуң байырлалының бүдүүзүнде кончуг эки шынарлыг болгаш үнелиг ажыл дээш Ю.Ш.Кюнзегеш аттыг Тываның ном үндүрер черинге, чуруктарлыг альбомну үндүреринге ажылдап турган шупту кижилерге өөрүп четтирдим” — деп В.Ховалыг бижээн.

#Владиславховалыг #Фотоальбом #ТАР_ның100чылы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РЕСПУБЛИКАНЫҢ УДУРТУКЧУЗУНУҢ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ
Следующая запись
БАЙЫРЛЫГ КОНЦЕРТ
Меню