Рубрикалар

Тыва дугайында поэманы шээжи-биле чугаалаан

Кызылга «Мен болгаш мээӊ чогаадыкчы чоруум» деп инвалид улус аразынга тускай мөөрей апрель 6-да болуп турган. Бо чылын аӊаа тос кижи киришкен.

Тываныӊ шүлүкчүлериниӊ, чогаалчыларыныӊ аӊгы-аӊгы чогаалдардан чыып, бодунуу-биле чогаадып алган поэмазын Дардаш Дажыевич Моӊгуш шээжи-биле илдик чокка аянныг чугаалаан. Ол Кызылдыӊ хоочуннар бажыӊында чурттап турар.

А Вера Ивановна Васильева илбектеп аргаан ус-шевер ажылдарын көргүскеш, бодунуӊ дугайында баштактанмышаан, төөгүп берген.

Кызылдыӊ политехниктиг техникумунуӊ студентизи Айыраа Шивит-оол (ДЦП) Оюн-баштак болгаш чарт угаанныг маадырларлыг тоолдарны уруг көрүкчүлерге ыдып берген.

Ооӊ чаӊгыс курсчузу Аганак Седип «Кызылым сен» деп ырыны бараалгаткаш, 3-кү черни чаалап алган.

Ус-шевер Херел Очур-оолович Ооржак кайгамчык онза чараш ажылдарын делгеп көргүскеш, 2-ги черге төлептиг болган.

А бодунуӊ чогаадып алган ырызын бараалгаткан Чойганмаа Өвей-ооловна Көгел 1-ги черни алган.

– Чогаадыкчы мөөрейлерни эрттирери – кижиниӊ кылып билир болгаш шыдаар чүүлдери хөй дээрзин угаап билип алырынга ажыктыг. А инвалид улуска ол бодунга бүзүрелдиг болурунга күчү-күштү бээр, сорук киирип турар. Хөгжүм-аялганыӊ болгаш танцы-самныӊ дылынга очулдурукчу херек чок болганда, ёзулуг чогаадыкы мөөрейге киришкеш, өртек-үнези чок арга-дуржулганы алыр – деп, Буян Ооржак,

Республиканыӊ «Деткимче» төвүнүӊ директору тайылбырлаан.
Тускай мөөрейни РФ-тиӊ Перезидентизиниӊ культура талазы-биле эгелекчи саналдарны деткиир фондузунуӊ шугуму-биле чылдыӊ-на «Күзел» организациязы организастап эрттирип турар дээрзин республиканыӊ Күш-ажыл яамызы дыӊнаткан.
Р.Демчик.

Предыдущая запись
Неделяда чүгле дөрт хүн ажылдаарын чүү деп бодаар силер?
Следующая запись
Чон-биле ужуражылгаларны уламчылаар
Меню