Рубрикалар

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ БАШТЫҢЫ ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫН ТАВАРЫШТЫР БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Эргим, чаңгыс чер-чурттугларывыс, хүндүлүг өгбелеривис болгаш хоочуннарывыс, хөгжүлдевисти бурунгаарладып чоруур күш-ажылчы чонувус, келир үениң тынын тудар аныяктарывыс база чаштарывыс! Тыва Республиканың Чазааның мурнундан база бодумнуң өмүнээмден силер бүгүдеге ыдыктыг байырлалывыс Шагаа-биле байыр чедирип, амыр-менди солчуп, чолукшуп тур мен. Ай чурагайы-биле Чаа чыл уткуур бурунгу ёзулалывысты хумагалыы-биле сагып, сайзырадып, Тыва Республиканың база бир күрүне байырлалы кылдыр эрттирип турарывыс дээрге сагыш-сеткиливистиң ада-өгбелеривис-биле тудуш харылзаазының бадыткалы-дыр.

Ак айның дургузунда шагның аазын уткуурунга белеткенип, буянныг бодалдар-биле сүзүгленип, арыг күзелдерлиг болгаш чаагай сорулгаларлыг байырлаар чараш чаңчылдыг чон бис. Чонувустуң Шагааны ак өң-биле холбап сүзүглээри ханы уткалыг. Чаа амыдыралдың эгези ак сүт-биле холбашкан. Ол мага-боттуң доругарынга салдарлыг болбушаан, иштики делегейниң арыг-чаагай болуп хевирлеттинерин элдээрткен демдек болур. Ак чем дээжизин өргүп, ак харга кактанып, ак адакты сунуп, арыг-чаагай йөрээлдерни салыры Чаа чылды уткуурунуң үндезин дүрүмү болур.

Эргим чонум, халдавырлыг аарыг-биле холбашкан бөгүнгү нарын байдалдарда хөй-ниитиниң киржилгези-биле чолукшуп, Шагаалаар байырлалывысты кызыгаарлаар ужурга таварыштывыс. Ынчалза-даа бис ону чөптүг билип, сагыш-сеткиливистен сүзүглеп, чырык бодалдар-биле, бедик хей-аът-биле Пар чылын уткуп алырывыс чугула. Өгбелеривистиң сүзүк-биле сегиир деп сөстеринге немей, аарыгны тиилеп үнериниң негелделерин сагыырынче бо удаа база силерни кыйгырдым.

Үнүп келген Пар чылында бедик хей-аъттыг, быжыг кадыкшылдыг болуп, салган сорулгаларыңар боттанып, күзелдериңер бүдер болзун. Төрээн чуртувустуң сайзыралы улам хөгжүп, кижи бүрүзүнге аас-кежикти, өөрүшкү-маңнайлыг, амыр-тайбың болгаш чедиишкиннерлиг болурун күзедим. Шагаа-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларым. Шаг чаазы-биле! Курай! Курай!

https://vk.com/shyn31081925?z=video-201111625_456239146%2Ff5d79c8aa7e493a0ee%2Fpl_wall_-201111625

Предыдущая запись
ТЕРГИИН ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЕРЛЕРИНИҢ САНЫНЧЕ КИРГЕН
Следующая запись
ХАРЫ ЧЕРДЕ ТЫВАЛАР
Меню