Рубрикалар

ТЫВА СТУДЕНТИЛЕР НОРИЛЬСКИДЕ

Тываның күрүне университединиң студентилери чайгы дыштанылгазында, июль 1-ден август 28-ке чедир Норильскиниң нефть баазазында тудугга арматур­жу, бетончу, бызаңчы, чазаныкчы, бүдүрүлге-техник­тиг специалистер болуп ажылдаары-биле аъттаныпкан.

Тыва студентилерден аңгыда, Новосибирск, Омск, Кемерово дээш Россияның өске-даа регионнарындан студентилер ында чеде берген. Тывадан барган оолдарның чугаазы-биле алырга, ырак-чооктан келген студентилер шупту аразында өңнүктежип, бот-боттарын аажок деткижип чоруп турар.

«Тываның күрүне университединиң отрядында 6 кижи бис. Амгы үеде Норильскиниң бодунда, а артканывыс Кайерканда нефть баазазында 2 дугаар разрядтың дузалакчы ажылчыннары болуп ажылдап тур бис. Тывадан бистиң-биле тудуг техникумунуң 2 студентизи база келген. Олар бир өске черде ажылдап турар» – деп, ТывКУ-нуң инженер-техниктиг факультединиң улуг курсчузу, отрядтың командири Артыш Сат дамчыткан.

«Концерн Титан-2» АН регионнар аразының тудуу Норильскиде эң хөй кижи ажылдап турар тудуг деп санаттынар. Мында 130 хире кижи ажылдап турар. Дыштаныр черни, удуур-чыдар орун-дөжекти, ижер-чиир аъш-чемни, хамчык аарыгдан камгаланыр чүүлдерни, ажылдаар дериг-херекселди дээш шупту херек чүүлдер-биле компания ажылдакчыларны хандыргаш, шалыңын база төлеп бээр.

«Чурттап турарывыс ниити чуртталга бажыңы ажылдаар черивистиң чанында, чемгерери эки. Келген дораан ажылдай берген бис. Эгезинде келгеш, ажылды көргеш, коргуп турган бис. «Карактар коргар, а холдар кылып турар» деп үлегер домакта дег, ам өөрени бердивис. Бо күш-ажылчы сезонну акша ажылдап албышаан, арматуржу болгаш бетончу мергежилге дуржулга кирип, 3 дугаар разрядтың дуржулгазын алыр эки арга деп санаар мен” – деп, инженер-техниктиг факультеттиң үшкү курсчузу, Ай-Херел Хомушку чугаалаан. Оон ыңай мындыг улуг тудугнуң найыралдыг командазы-биле ажылдаары биске арга-дуржулга дээрзин Ай-Херел немээн.

Ажыл соонда, чанар бетинде, дээди эртемни чедип алгаш, каяа ажылдаарының дугайында анкетаны студент бүрүзү долдурар.

#ТКУ #Өөредилге #Студентилер #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
УЛУГ-ХЕМНИҢ БАЛЫЫН КӨВҮДЕДИР
Следующая запись
Камгалал маскаларын халаска
Меню