Рубрикалар

ТЫВАДА 100 ХАРЛЫГ 15 ЧУРТТАКЧЫ БАР

Октябрь 1 — Бүгү-делегейниң улуг назылыглар хүнү
Красноярскиниң статистика чери Улуг назылыг улус хүнүнге уткуштур Тывада улуг назылыгларның санын тодараткан. Амгы үеде республиканың 330 муң чурттакчызының аразындан 30 муң ажыг кижи 60 хар ашкан болуп турар.

Регионнуң чурттакчыларының барык 10 хуузу улуг назылыг улус: 60-64 харга чедир – 40 хуу, 65-69 харга чедир – 24 (3 хуу), 70-79 харлыглар – 26 (5 хуу), 80 хар ашкан улус – 9, 5 хуу.

Республикада 100 хар четкен болгаш оон өрү назылыг 15 кижи чурттап турары өөрүнчүг.

Хоорай чурттакчыларының аразында улуг назылыг улус – 9,4 хуу, суурларда – 9,3 хууну тургузуп турар.

2021 чылдың эгезинде 60 харлыг 1000 эр хиндиктиг чурттакчыга 1712 херээжен улус онаажып турар: 60-64 харлыг эр улуска – 1474, 65-69 харлыгларга — 1573, 70-79 харлыг улуска — 2006, 80 хардан өрү назылыг эр улуска — 2703 херээжен чон онаажыр.

Хар-назыда барымдаа чок дээр болгай. Ооң бадыткалынга чижек, 2020 чылда 60 хар ашкан 20 эр, 7 херээжен хоочуннар өг-бүле тудуп, бадыланчып алган. Оларның аразындан 3 эр кижи база бир херээжен кижи чуртталгазында бир дугаар хоойлу ёзугаар бадыланышкан болуп турар.

2020 чылдың деңнели-биле 60-69 харлыг хоочуннарның 22,6 хуузу, 70 хар ашкан улустуң 7,5 хуузу ам-даа күш-ажылчы намдарын уламчылап, ажылдап турары илерээн.

Амгы үениң аныяк салгалынга бо байдал үлегер-чижек болуру билдингир.

К. МОНГУШ белеткээн.

#Улугназылыглархүнү #Статистика #Хоочуннар #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ФЕДЕРАЛДЫГ ӨНЧҮЖЕ ШИЛЧИДЕРИ
Следующая запись
МЕРГЕН УГААННЫГ УЛУС ХҮНҮ
Меню